Stypendium szkolne

 Uwaga Rodzice!

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2018 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (kiedy miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł netto), a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność, 
  • ciężka lub długotrwała choroba, 
  • wielodzietność, 
  • alkoholizm lub narkomania, 
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
  • gdy rodzina jest niepełna.
Top