Elektroniczna ewidencja w przedszkolu

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU I OPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE

1. Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie czynne jest w godz. 6:30-17:00. Realizacja podstawy programowej realizowana jest od 9.00 – 14.00.

2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, funkcjonuje elektroniczny system ewidencji pobytu: czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem, który obowiązuje wszystkie dzieci.

3. Rodzic zamawia odpłatnie kartę z przypisanym indywidualnie numerem identyfikacyjnym.
4. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
5. Odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.
7. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymują przejrzysty raport w którym uwzględnione są ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
8. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola.
9. Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu następuje  pierwszego dnia następnego miesiąca.
10.Opłata za pobyt i wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym na wskazane rachunki bankowe.
11.Odliczenia z opłat za żywienie będą następować tylko w przypadku nieobecności dziecka
zgłoszonej w placówce dnia poprzedniego telefonicznie ( 91 – 4647516) lub mailowo
sp13@miasto.szczecin.pl

Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora z dniem 03.09.2018 r.

Top