Konsultacje i procedury bezpieczeństwa

 

Harmonogram Konsultacji w dniach 25-29.05.2020 r.

 

Lp

Nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1

Białek Agata

Język polski

Poniedziałek

08.30 – 10.00

7

2

Białek Hanna

Fizyka

Czwartek

13.00 – 14.30

5

3

Gruszczyńska – Barańska Ewa

Matematyka

Piątek

08.30 – 10.00

10

4

Linkowska Wioletta

Historia

Czwartek

08.00 – 09.30

8

5

Linkowska Wioletta

WOS

Czwartek

10.00 – 11.30

8

6

Napiórkowska Katarzyna

Język polski

Wtorek

08.30 – 10.00

6

7

Nowak Katarzyna

Język niemiecki

Poniedziałek

11.00 – 12.30

9

8

Piaszczyńska Magdalena

Informatyka

Środa

12.00 – 13.30

12

9

Siepka Milena

Geografia

Poniedziałek

10.00 – 11.30

11

10

Tomczyk Jan

Język angielski

Środa

12.00 – 13.30

5

11

Żerebecka Marta

Biologia

Wtorek

10.00 – 11.30

11

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

w Szczecinie

dotycząca prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej

w klasach I-III i konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII

w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie stopniowo wznawia działalność w zakresie

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III i konsultacji przedmiotowych.

2.Rodzice dzieci edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, składają deklarację o woli posłania dziecka do szkoły, z uwzględnieniem w jakich dniach i godzinach dziecko będzie obecne w szkole.

Deklarację/oświadczenie rodzice przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki

sp13@miasto.szczecin.pl

3. Rodzice uczniów klas VI-VIII, którzy deklarują chęć udziału ich dziecka w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne składają deklarację z oświadczeniami drogą elektroniczną na adres placówki sp13@miasto.szczecin.pl.

4. W przypadku dużej ilości deklaracji w stosunku do możliwości organizacyjnych

szkoły zgodnie z wytycznymi GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej,

pierwszeństwo do opieki w szkole będą miały dzieci rodziców aktywnych zawodowo.

5. W pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć

oryginał deklaracji/oświadczenia.

6. Stopniowe uruchamianie pracy szkoły będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych i konsultacji przedmiotowych.

1. Zalecane jest, aby jedna grupa uczniów przebywała w wyznaczonych i stałych salach.

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach

za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2

na 1 osobę.

4. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m.

6.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

7. Zajęcia świetlicowe dla uczniów organizowane będą w godzinach 6.30-16.30.

8. Konsultacje przedmiotowe dla uczniów prowadzone będą według ustalonego

harmonogramu, podanego do wiadomości uczniów przez stronę internetową szkoły.

9.Bibliotekarz ustali harmonogram zwrotu książek i podręczników. Zostanie on podany do wiadomości uczniów przez stronę internetową szkoły.

10. W sali gimnastycznej/ na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów.

Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

11. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

12. Przy wejściu do szkoły ma być obowiązkowo umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.

13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

14. W dostępnym miejscu umieszczone będą numery telefonów do: organu

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 3. Zasady przyprowadzania dzieci do szkoły i przychodzenia na konsultacje

przedmiotowe.

1.Rodzice przyprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły.

2. Na konsultacje uczeń wchodzi do szkoły bez rodzica.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.

5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

6. W drodze do i ze szkoły uczniowie mają obowiązek mieć zakryte usta i nos.

7.Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

8. Wyznaczony pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka (w miarę możliwości). Jeśli będzie 37 st lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do szkoły, rodzic zabiera dziecko do domu. W przypadku kiedy dziecko przyszło samo do szkoły pracownik telefonicznie informuje rodzica o konieczności odebrania dziecka.

§ 4. Zasady postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,

którzy są chorzy.

2.Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami zajęć

dydaktycznych zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzanie

każdego dnia imiennej listy uczniów.

5. Nauczyciele prowadzący konsultacje przedmiotowe zobowiązani są do sporządzania

imiennej listy uczniów uczestniczących w konsultacjach.

6. Zaleca się unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym

pomieszczeniu. Korzystanie z szatni będzie regulowane przez pracownika obsługi

z zachowaniem bezpiecznych odległości między uczniami.

7. Zaleca się ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy

uczniami.

8. Zaleca się wychowawcom świetlicy stworzenie harmonogramu wyjść z uczniami

na boisko szkolne, z jednoczesnym zakazem korzystania z placu zabaw.

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne organizują przerwy dla swojej

grupy, nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwę pod nadzorem nauczyciela.

10. Zaleca się przestrzeganie u uczniów regularnego mycia rąk.

11. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12. Należy przypominać uczniom podstawowe zasady higieny, takie jak: unikanie

dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy

kasłaniu.

13. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki.

§ 5. Obowiązki dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny,

w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do

budynku.

2. Dyrektor szkoły monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

3. Dyrektor placówki przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony

osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

4. W razie potrzeby zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników

w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki,

ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom

dyrektor szkoły uwzględniać będzie zmniejszoną liczebność grup oraz zaostrzone zasady sanitarne.

§ 6. Zasady obowiązujące rodziców.

1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa oświadczenie, że nie

jest objęty kwarantanną . W przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie ucznia z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi.

2. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

3. Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból,

to zostanie odizolowany i rodzic musi odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Uczeń

może ponownie wrócić do szkoły wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica,

że dziecko jest zdrowe.

5. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę

nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

6. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

7.Każdorazowa nieobecność ucznia klas I-III zadeklarowanego na zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze w szkole musi być zgłoszona do sekretariatu z podaniem

przyczyny nieobecności.

8. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie dotyczącą realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III i konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 i poświadczyć podpisem.

§ 7. Zasady obowiązujące uczniów korzystających z konsultacji przedmiotowych.

1. Na konsultacje przedmiotowe mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi. Objęcie

rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia uczniowi

korzystanie z konsultacji przedmiotowych.

2. Obowiązkiem ucznia jest zapoznanie się z harmonogramem konsultacji

przedmiotowych, umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

3. Zaleca się posiadanie przez ucznia własnego zestawu podręczników i przyborów.

Zakazuje się pożyczanie podręczników i przyborów od innych uczniów.

4. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są do osłony ust i nosa oraz

zachowania dystansu społecznego.

5. Zaleca się bezwzględne stosowanie zasad higieny: dezynfekcja rąk, regularne

mycie rąk, niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. Zaleca się unikania przez uczniów większych skupisk, zachowanie dystansu

przebywania na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na

terenie szkoły.

7. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są do stosowania się do

zaleceń pracownika szkoły. Uczniowie mający szafki szkolne korzystają z nich

z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.

§ 8. Zasady bezpiecznego żywienia.

1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez

ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę przy zachowaniu pełnej

antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do szkoły.

2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad

bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń

stołowych oraz sztućców.

3. Spożywanie posiłków winno odbywać się w małych grupach, należy ograniczyć

liczbę dzieci przy jednym stoliku, zaleca się zmianowe wydawanie posiłków.

4. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę

uczniów.

§ 9. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

1. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel,

duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić ucznia w odizolowanym

pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2. Uczeń w odizolowanym pomieszczeniu pozostaje pod opieką pracownika szkoły.

3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka.

4. W przypadku pojawiających się wątpliwości należy skontaktować się

telefonicznie z Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie i zastosować się do wydanych zaleceń.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie

odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy

powiadomić Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie, stosując

się do wydanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie,

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń

wydanych przez inspektorat sanitarny.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania w ramach

zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-

III i konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII mają obowiązek zapoznać się

z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania

potwierdzić podpisem.

 2. Podczas organizacji pracy szkoły uwzględniane są na bieżąco wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego.

 

Top