Procedury bezpieczeństwa SP 13

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

w Szczecinie

dotycząca prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej

w klasach I-VIII w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§ 1.

 Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie rozpoczyna 01.09.2020 r. działalność w zakresie

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w formie stacjonarnej.

2. Dla klas  1-4 ustalone jest wejście główne do szkoły, dla klas starszych wejście przy bibliotece. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

§ 2.

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

1. Zalecane jest, aby jedna grupa uczniów przebywała w wyznaczonych salach.

2. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

3.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Zawieszony zostaje program Lekki Tornister.

4. Zajęcia świetlicowe dla uczniów organizowane będą w godzinach 6.30-16.30. Zgodnie z wytycznymi UM Szczecin zaleca się, aby maksymalnie skrócić czas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej, a jeśli Rodzic ma możliwość zapewnienia innej opieki, aby na czas pandemii nie przyprowadzać dziecka do świetlicy.

5.Bibliotekarz ustali zasady wypożyczania ksiązek. Zostaną on podane do wiadomości uczniów przez stronę internetową szkoły.

6. Rodzice uczniów klas 4-8 nie wchodzą do szkoły, chyba że   konieczne jest osobiste załatwienie sprawy. Obowiązuje telefoniczne umówienie wizyty. Rodzice uczniów klas 0-3 mogą w wyjątkowych sytuacjach wchodzić do szkoły. Powinni oni jednak maksymalnie ograniczyć czas przebywania w szkole oraz posiadać maseczki i każdorazowo zdezynfekować ręce. Obowiązuje zasada 1 uczeń – 1 rodzic.

7. Przy wejściu do szkoły ma być obowiązkowo umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

9. W pierwszym okresie nauki uczniowie nie korzystaja z szatni.

10. Na lekcjach w pracowni komputerowej uczniowie korzystają ze sprzętu wyposażeni w rękawiczki jednorazowe.

 

§ 3.

Zasady przyprowadzania dzieci do szkoły.

1.Rodzice przyprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły.

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy, mięśni i gardła, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem.

4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

5.Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk i noszenia maseczek w częściach wspólnych.

 

§ 4.

Zasady postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,

którzy są chorzy.

2.Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

4. Zaleca się ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy

uczniami.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne organizują przerwy dla swojej

grupy, nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwę pod nadzorem nauczyciela.

6. Zaleca się przestrzeganie u uczniów regularnego mycia rąk.

7. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Należy przypominać uczniom podstawowe zasady higieny, takie jak: unikanie

dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy

kasłaniu.

9. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki, z wyjątkiem terenu leśnego przy szkole.

 

§ 5.

Obowiązki dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny,

w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do

budynku.

2. Dyrektor szkoły monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

3. Dyrektor placówki przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony

osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

§ 6.

Zasady obowiązujące rodziców.

  1. W przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie ucznia z zajęć.
  2. 2. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

3. Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból,

to zostanie odizolowany i rodzic musi odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Uczeń

może ponownie wrócić do szkoły wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica,

że dziecko jest zdrowe.

4. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

5. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie dotyczącą realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i poświadczyć podpisem.

 

§ 7.

Zasady bezpiecznego żywienia.

1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez

ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę przy zachowaniu pełnej

antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do szkoły.

2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad

bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń

stołowych oraz sztućców.

3. Spożywanie posiłków winno odbywać się w grupach klasowych,, zaleca się zmianowe wydawanie posiłków.

4. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę

uczniów.

§ 8.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

1. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel,

duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić ucznia w odizolowanym

pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2. Uczeń w odizolowanym pomieszczeniu pozostaje pod opieką pracownika szkoły.

3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka.

4. W przypadku pojawiających się wątpliwości należy skontaktować się

telefonicznie z Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie i zastosować się do wydanych zaleceń.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie

odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy

powiadomić Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie, stosując

się do wydanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie,

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń

wydanych przez inspektorat sanitarny.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania w ramach

zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-

VIII mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem.

2. Podczas organizacji pracy szkoły uwzględniane są na bieżąco wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego.

 

Top