Procedury bezpieczeństwa – przedszkole

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SZCZECINIE

dotycząca realizacji zadań oddziałów przedszkolnych

w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie będą otwarte w godz. 6.30-17.00

§ 2.

Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

1. Zalecane jest, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych
i stałych salach.

2. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

3. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

4. Przy wejściu do szkoły ma być obowiązkowo umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.

5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

6.Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

§ 3.

Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego

1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

6. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce.

§ 4.

Zasady postępowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

1. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.

2. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

3. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.

4. Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup.

5. Zaleca się obowiązkowe mycie rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

11. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki.

12. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

§ 5.

Obowiązki dyrektora szkoły

1. Dyrektor szkoły zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

2. Dyrektor szkoły monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Dyrektor placówki przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

4. W razie potrzeby zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników
w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor szkoły uwzględniać będzie zmniejszoną o połowę liczebność grup oraz zaostrzone zasady sanitarne.

§ 6.

Zasady obowiązujące rodziców

1. W przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną rodzic niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka
z opieki w oddziale przedszkolnym,.

2. Zakazuje się przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

3. Jeśli w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek do oddziału przedszkolnego.

5. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

6. Każdorazowa nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym musi być zgłoszona do sekretariatu szkoły z podaniem przyczyny nieobecności.

7. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie dotyczącą realizacji zadań oddziałów przedszkolnych w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

§ 7.

Zasady bezpiecznego żywienia


1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę, przy zachowaniu pełnej antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do szkoły.

2. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

4. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

§ 8.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

2. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika szkoły.

3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który w przeciągu godziny pojawia się w szkole.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.

5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania opiekuńcze
w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem.

2. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w szkole uwzględniane są na bieżąco wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Top