Obiady w szkole

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów na m – c wrzesień odbędzie się w dniach:

01 – 04.09.2020 r.

u kierownika administracyjnego, w księgowości szkoły.

Opłata za m – c wrzesień wynosi: 18 x 5,00 = 90,00 zł.

Prosimy Rodziców o przygotowanie wyliczonych kwot za obiady.

Istnieje możliwość dokonywania wpłat na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

88 1020 4812 0000 0302 0166 7419

Opłatę wnosi się wyłącznie za cały miesiąc, do dnia 29 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc,

za który opłata jest wnoszona.

W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej..

 

Top