Obiady szkolne

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów na m – c październik odbędzie się w dniach:

25 – 29.09.2020 r.
u kierownika administracyjnego, w księgowości szkoły.
Opłata za m – c październik wynosi: 22 x 5,00 =110,00 zł.

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich
88 1020 4812 0000 0302 0166 7419
Opłatę wnosi się wyłącznie za cały miesiąc, do dnia 29 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc,
za który opłata jest wnoszona.
W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.
Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej..

Top