Obiady

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów na m – c luty odbędzie się w dniach:

26-29.01.2021 r.

Opłata za m – c luty wynosi: 20 x 5,00 =100,00 zł.

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

88 1020 4812 0000 0302 0166 7419

Opłatę wnosi się wyłącznie za cały miesiąc, do dnia 29 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc,

za który opłata jest wnoszona.

W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.

PROSZĘ PRZED DOKONANIEM WPŁATY

O UZGODNIENIE TELEFONICZNE KWOTY NALEŻNOŚCI

 

Top