Procedury naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/17

PROCEDURY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 13

NA ROK SZKOLNY 2016/17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/16
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów a także liczba punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria

zasady rekrutacji

Co mówi prawo?

Ustawa o obowiązku szkolnym

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym zostają objęte dzieci od 7 roku życia.

6-letnie dzieci będą miały prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Istnieje również możliwość ponownego zapisania dziecka do klasy I lub II

Dzieci urodzone w 2009 roku, które są już uczniami w roku szkolnym 2015/2016 mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
Tutaj więcej wiadomości.

Top