Deklaracja dostępności SP 13

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 13
im. Orląt Lwowskich w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 13 im.
Orląt Lwowskich
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp13.szczecin.pl/”>Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt
Lwowskich w Szczecinie
.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo
zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF
  mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu
  alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do
  realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie
  internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają
  szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
  dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Szukało.
 • E-mail: sp13@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914647516

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej
  elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej
  elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
  alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli
  żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
  niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt
  Lwowskich w Szczecinie
 • Adres: ul. Bałtycka 1A

  70-880 Szczecin

 • E-mail: sp13@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914647516

Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich”>Rzecznika
Praw Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w
budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi
osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku szkoły prowadzą schody oraz podjazdy ułatwiające
przemieszczanie.

Szkoła posiada podwójne blokowane drzwi wejściowe
umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku.

Przy wejściu do budynku znajduje się winda do obsługi
wózków inwalidzkich. Przed drzwiami zamontowano dzwonek
ułatwiający kontakt z osobami obsługi.

W budynku na parterze oraz w zapleczu sanitarnym Sali gimnastycznej
znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób
niepłenosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na I piętrze budynku
jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.