Oceny z zachowania SP

 

Załącznik nr 1
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA
WZOROWE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania dla innych.
BARDZO DOBRE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania i wyróżnia się w niektórych podstawowych jej elementach.
DOBRE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny.
POPRAWNE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, czasami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty.
NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów.
NAGANNE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który rażąco narusza regulamin szkoły, uchybiając wymaganiom zawartym w treści oceny i wchodzi w kolizję z prawem.

 

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W KLASACH IV – VIII SP
Przy ustalaniu oceny zachowania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej za ocenę wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.

MAM OCENĘ DOBRĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:

Ocena dobra
1. Przygotowuję się do zajęć, pracuję na lekcjach oraz osiągam wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
2. Moje zachowanie podczas lekcji i na przerwach nie budzi zastrzeżeń (nie mam uwag w dzienniku);
3. Nie opuszczam terenu szkoły w czasie lekcji i przerw;
4. Dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwienia, itp.);
5. Uczestniczę w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i klasowych prezentując właściwą postawę;
6. Z szacunkiem odnoszę się do wszystkich członków społeczności szkolnej;
7. Nie naruszam godności osobistej innych;
8. Szanuję odmienne poglądy i przekonania;
9. Dbam o kulturę słowa – nie używam wulgarnych słów;
10. Kulturalnie rozmawiam i dyskutuję z innymi uczniami i dorosłymi,
11. Dbam o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ubierając się stosownie do okoliczności;
12. Nie ulegam nałogom;
13. Nie stosuję agresji słownej i fizycznej;
14. Zachowuję się odpowiednio w miejscach użyteczności publicznej;
15. Szanuję pracę własną i innych;
16. Szanuję mienie szkolne i prywatne;
17. Moje nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają w semestrze 10 godzin lekcyjnych, a spóźnienia nie więcej niż 8 razy w semestrze.
MAM OCENĘ BARDZO DOBRĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:
Spełniam kryteria oceny dobrej, a ponadto co najmniej trzy dodatkowe kryteria oceny wzorowej.

MAM OCENĘ WZOROWĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:
Ocena wzorowa
Spełniam kryteria oceny dobrej, a ponadto co najmniej pięć dodatkowych kryteriów podanych niżej.
1. Aktywnie pracuję w samorządzie klasowym lub szkolnym;
2. Biorę czynny udział w życiu klasy, szkoły lub środowiska, np. poprzez współorganizowanie uroczystości oraz imprez klasowych, szkolnych lub pozaszkolnych, wykazując przy tym duży stopień odpowiedzialności, inicjatywy i pomysłowości;
3. Inicjuję lub współorganizuję akcje charytatywne, akcje na rzecz ochrony środowiska, na rzecz propagowania zdrowego stylu życia lub przeciwdziałania zagrożeniom społecznym (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
4. Reprezentuję szkołę w konkursach pozaszkolnych lub zawodach sportowych;
5. Osiągam sukcesy w konkursach pozaszkolnych lub zawodach sportowych;
6. Systematycznie pomagam uczniom mającym trudności w nauce;
7. Staję w obronie słabszego, reaguję gdy widzę niewłaściwe zachowanie moich kolegów;
8. Wyróżniam się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów;
9. Jestem sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mi przez nauczycieli;
10. Nie używam nigdy wulgarnego słownictwa;
11. Nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają 5 godzin lekcyjnych i 3 spóźnień.

MAM OCENĘ POPRAWNĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:
Sporadycznie nie spełniam wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie reaguję na upomnienia nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych, a nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają 20 godzin lekcyjnych.
W przypadku spełnienia trzech z kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę dobrą.

MAM OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:
Lekceważąco odnoszę się do stawianych przez szkołę wymagań określonych w kryteriach na ocenę dobrą, a nieobecności nieusprawiedliwione nie przekraczają 50 godzin lekcyjnych.
Przez lekceważenie rozumie się brak poprawy postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły i innych pracowników szkoły.

MAM OCENĘ NAGANNĄ Z ZACHOWANIA ponieważ:
Ocena naganna
1. Ciągle spóźniam się na lekcje i wagaruję (opuściłem bez usprawiedliwienia połowę zajęć przewidzianych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych);
2. Wagaruję, mam ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych;
3. Bezustannie popadam w konflikty z innymi osobami;
4. Swoim zachowaniem naruszam dobre imię szkoły;
5. Nie wykonuję poleceń nauczyciela i notorycznie przeszkadzam w prowadzeniu lekcji;
6. Notorycznie uniemożliwiam prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych, mimo, że podejmowano w stosunku do mnie działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym;
7. Nie przejmuję się ciągłymi uwagami i ostrzeżeniami, związanymi z moim nagannym zachowaniem;
8. Stosuję w szkole lub poza nią przemoc fizyczną zagrażającą życiu lub zdrowiu innych osób bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;
9. Naruszam godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez przemoc psychiczną, wulgarność, szantaż, groźby, wyłudzenia, prowokację lub zniesławienie;
10. Posiadam, używam lub rozpowszechniam na terenie szkoły środki odurzające, substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, niebezpieczne narzędzia, środki pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały;
11. Bez potrzeby zaangażowałem w działania straż pożarną, policję lub pogotowie (np. fałszywy alarm o podłożeniu materiału wybuchowego);
12. Posiadam lub rozpowszechniam na terenie szkoły materiały propagujące zachowania agresywne, okrucieństwo lub treści pornograficzne;
13. Kradnę lub świadomie dewastuję dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób;
14. Wchodzę w kolizję z prawem (wyłudzam pieniądze, fałszuję podpisy i dokumenty, także szkolne);
15. Popełniam inne chuligańskie czyny naruszające dobra osobiste innych osób.

Załącznik nr 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCENY Z ZACHOWANIA
1. Jeżeli uczeń opuścił 2 – 3 godziny lekcyjne więcej dla każdej oceny z zachowania, z powodów od niego niezależnych, ale aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, to wychowawca w porozumieniu z klasą oraz innymi nauczycielami uczącymi może podwyższyć mu ocenę.
2. W przypadku godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień dopuszczalne jest zastosowanie przeliczenia według następującego wzoru:
3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona
3. Uczniowie, którzy uciekali z lekcji, wagarowali, nie mogą uzyskać oceny bardzo dobrej i wzorowej.
4. Usprawiedliwienia nieobecności dokonywane są osobiście lub pisemnie (przez dziennik elektroniczny).
5. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecność dziecka w ciągu 2 tygodni od jego powrotu do szkoły. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach – decyzję o usprawiedliwieniu po terminie podejmuje wychowawca.
6. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze naganę dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna.
7. Decyzję o ocenie za zachowanie podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli uczących w danej klasie, którzy wystawiają ocenę z zachowania ucznia na lekcji, biorąc pod uwagę:
- jego takt,
- kulturę osobistą,
- kulturę języka,
- stosunek do nauczyciela,
- stosunek do kolegów
- strój,
- zmianę obuwia,
- wypełnianie obowiązku dyżurnego.
b) nauczyciele zachowanie oceniają na ng., ndp., popr., db., bdb., wz. Na podstawie ocen wystawionych przez nauczycieli wychowawca wystawia ocenę końcową, uwzględniając również:
- opinie osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia,
- opinię zespołu klasowego,
- samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu.
32
Roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii innych nauczycieli i uczniów tej klasy oraz dokonanej samoocenie ucznia. Ustalenie pierwszej nagannej rocznej oceny zachowania winno być sygnałem dla niego, jego rodziców (opiekunów prawnych) i szkoły o konieczności podjęcia wspólnych wzmożonych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i spowodowanie systematycznej poprawy w tym zakresie.
8. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o proponowanej ocenie nagannej z zachowania na 4 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
9. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
10. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny za zachowanie zawierają załączniki nr 2 i 3.