Oceny z zachowania SP

Załącznik nr 2

MAM OCENĘ WZOROWĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Wzorowo wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• jestem punktualny i regularnie uczęszczam na zajęcia szkolne,
• systematycznie pracuję nad rozwijaniem swoich zdolności (koła zainteresowań, organizacje szkolne),
• zawsze jestem przygotowany do zajęć,
• jestem sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mi przez nauczycieli,
• zawsze chodzę w obowiązującym stroju szkolnym i we właściwym obuwiu na terenie szkoły,

2. W swoim postępowaniu kieruję się dobrem społeczności szkolnej, np.:
• chętnie służę radą i pomocą innym,
• zawsze przestrzegam zasad dotyczących ubioru i wyglądu,
• dbam o higienę osobistą i estetykę otoczenia,
• biorę aktywny udział w życiu klasy i szkoły,

3. Mając na uwadze honor i tradycje szkoły:
• biorę udział w konkursach szkolnych,
• reprezentuję szkołę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych,
• dbam o dobre imię mojej szkoły,
• wykazuję dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
• pomagam w organizowaniu imprez szkolnych,

4. Wykazuję szczególną troskę o piękno mowy ojczystej, np.:
• nie używam nigdy wulgarnego słownictwa,

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób jest dla mnie wartością nadrzędną, np.:
• szanuję mienie własne, kolegów, szkolne,
• nie ulegam nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych ora szkodliwych dla zdrowia),

6. Jestem wzorem w zachowaniu, a moje maniery, kultura osobista, zarówno w szkole jak i poza nią, nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, np.:
• wyróżniam się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów, w swoim otoczeniu,
• mój sposób bycia nie narusza godności własnej oraz innych,

7. Drugi człowiek i jego uczucia odgrywają dużą rolę w moim postępowaniu, np.:
• reaguję, gdy widzę niewłaściwe zachowanie moich kolegów.

MAM OCENĘ BARDZO DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• systematycznie chodzę na lekcje i nie mam godzin nieusprawiedliwionych,
• w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 3 razy (i to na swoje pierwsze lekcje),
• pracuję w szkole w miarę własnych możliwości i warunków,

2. Na moje postępowanie na wpływ dobro społeczności szkolnej, np.:
• biorę czynny udział w życiu klasy i szkoły,
• wykonuję wszystkie zadania przydzielone mi przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
• wywiązuję się ze zobowiązań,

3. Honor i tradycje szkoły są mi bliskie, np.:
• biorę udział w konkursach szkolnych,
• uczestniczę w uroczystościach szkolnych,

4. Dbam o piękno mowy ojczystej, np.:
• przestrzegam zasad kultury językowej,

5. W swoim postępowaniu kieruję się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• szanuję mienie szkolne,
• nie ulegam nałogom i nie namawiam do nich kolegów,
• przestrzegam zasad higieny i dbam o schludny wygląd (czystość, stosowny strój, brak makijażu, wyzywającej biżuterii, niemalowanie włosów),

6. Moja kultura osobista jest bez zarzutu w szkole i poza nią, np.:
• jestem kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły,

7. Dostrzegam człowieka w innej osobie i odnoszę się do niego z szacunkiem, np.:
• mój sposób bycia nie narusza godności własnej i innych.

MAM OCENĘ DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Staram się wywiązywać ze swoich obowiązków szkolnych, np.:
• systematycznie chodzę na lekcje, w semestrze mam nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych,
• czasami spóźniam się na lekcje (nie więcej niż 6 razy w semestrze),
• dbam o schludny wygląd i noszę obuwie zmienne,
• raczej przygotowuję się do zajęć,

2. Postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.:
• włączam się w życie klasy,
• wykonuję wszystkie zadania przydzielone mi przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły,

3. Moje postępowanie nie narusza renomy szkoły, np.:
• czasami biorę udział w konkursach,
• rzadko przyczyniam się do tworzenia tradycji szkoły,
• staram się właściwie zachowywać podczas uroczystości szkolnych,

4. Staram się dbać o piękno mowy ojczystej, np.:
• przestrzegam zasad kultury językowej,

5. Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• nie uczestniczę w konfliktach, bójkach, kłótniach,
• troszczę się o mienie szkoły,

6. Zarówno w szkole jak i pozo nią zachowuję się godnie i kulturalnie, np.:
• przestrzegam zasad kultury osobistej,

7. Okazuję szacunek innym osobom, np.:
• nie jestem obojętny na krzywdę innych,
• sposobem bycia nie naruszam godności własnej i innych.

MAM OCENĘ POPRAWNĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. W sposób zadowalający wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• mam do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
• w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 10 razy,
• nie zawsze mam strój galowy i obuwie zmienne,
• często jestem nieprzygotowany do zajęć,

2. Nie zawsze postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.:
• sporadycznie przejawiam chęć współpracy z wychowawcą,
• na ogół przestrzegam przyjęte normy współżycia społecznego w szkole i poza nią,
• przeważnie wywiązuję się z zadam powierzonych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
• zdarza mi się przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,
• pomimo zakazu, korzystam z telefonu komórkowego na lekcji,

3. W swoim postępowaniu często zapominam o honorze i tradycjach szkoły, np.:
• sporadycznie biorę udział w konkursach, czy w tworzeniu tradycji szkoły,
• czasami nie przestrzegam zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,

4. Zdarza mi się zapominać o przestrzeganiu zasad kultury językowej, np.:
• zapominam o stosowaniu form grzecznościowych,
• czasami używam wulgaryzmów,

5. Moje zachowania bywają niebezpieczne i narażają zdrowie moje i innych, np.:
• stwarzam sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych, ale reaguję na upomnienia ,

6. Nie zawsze potrafię zachować się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, np.:
• często popadam w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi na terenie szkoły i poza nią,

7. Zdarza mi się odnosić do innych bez szacunku, np.:
• swoim zachowaniem naruszam godność i uczucia innych.

MAM OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Nie wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• często spóźniam się na lekcje,
• wagaruję, mam ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych,
• rzadko przygotowuję się do zajęć szkolnych,
• nie wykonuję poleceń nauczyciela i przeszkadzam w prowadzeniu lekcji,
• bardzo często nie zmieniam obuwia na szkolne,

2. Nie przestrzegam norm i reguł zachowań społecznych, np.:
• jestem konfliktowy,
• otrzymuję nagany i ostrzeżenia,
• nie obchodzi mnie życie klasy, szkoły,

3. Bez szacunku odnoszę się do tradycji i zwyczajów, np.:
• nieodpowiednio zachowuję się podczas apeli i innych uroczystości szkolnych,

4. Nie dbam o mowę ojczystą, np.:
• jestem wulgarny,

5. Nie obchodzi mnie bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• stwarzam zagrożenie dla swojego życia i zdrowia (palę papierosy, piję alkohol, używam narkotyków lub innych środków odurzających),
• wchodzę w konflikty z rówieśnikami lub namawiam ich do złego zachowania,
• znęcam się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi (biję, wyśmiewam się, dokuczam słownie, szantażuję, zastraszam, ubliżam),
• niszczę mienie własne, kolegów, szkoły,

6. Moje zachowanie w szkole i poza nią jest nieodpowiednie, np.:
• ignoruję nauczyciela na ulicy,

7. Nie okazuję szacunku innym osobom, np.:
• arogancko odzywam się do nauczyciela, pracowników szkoły.

MAM OCENĘ NAGANNĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Obowiązki i powinności szkolne traktuję w sposób lekceważący, np.:
• ciągle spóźniam się na lekcje i wagaruję (opuściłem bez usprawiedliwienia połowę zajęć przewidzianych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
• wagaruję, mam ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych,
• nie przygotowuję się do zajęć i nie podejmuję żadnego wysiłku w celu zdobywania wiedzy,
• nie przykładam się do rozwoju własnych umiejętności,
• nie wykonuję poleceń nauczyciela i notorycznie przeszkadzam w prowadzeniu lekcji,
• nie noszę obuwia zmiennego,

2. Moje postępowanie rażąco narusza dobro społeczności szkolnej, np.:
• bezustannie popadam w konflikty z innymi osobami,
• nie przejmuję się ciągłymi uwagami i ostrzeżeniami , związanymi z moim nagannym zachowaniem,
• wchodzę w kolizję z prawem (wyłudzam pieniądze, fałszuję podpisy i dokumenty, także szkolne),

3. Honor i tradycje szkoły nie mają dla mnie żadnego znaczenia, np.:
• swoim zachowaniem naruszam dobre imię szkoły,

4. Nie przestrzegam elementarnych zasad kultury językowej, np.:
• jestem wulgarny w stosunku do innych osób,

5. Narażam zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, np.:
• brałem udział lub jestem inicjatorem chuligańskich wybryków (napady, bójki),
• kradnę,
• posiadam, zażywam lub rozprowadzam narkotyki, alkohol, papierosy lub inne środki psychoaktywne,
• stosuję fizyczną i psychiczną przemoc wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób, zagrażając w ten sposób ich życiu, zdrowiu, bądź naruszając w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
• przyczyniłem się do poważnego uszkodzenia mienia szkoły i innych osób, stworzyłem zagrożenie dla innych poprzez użycie gazu lub innych środków chemicznych,
• bez potrzeby zaangażowałem w działania straż pożarną, policję lub pogotowie (np. fałszywy alarm o podłożeniu materiału wybuchowego),
• rozpowszechniam wśród kolegów, koleżanek materiały pokazujące zachowania agresywne, okrucieństwo wobec człowieka, zwierząt, obrażające uczucia religijne, czasopisma lub artykuły o treści pornograficznej,

6. Nie przestrzegam podstawowych zasad kultury osobistej w szkole i poza nią, np.:
• ignoruję pracowników szkoły, a moja postawa wobec innych jest naganna,

7. Nie jestem w stanie wzbudzić w sobie szacunku dla innych osób, np.:
• mój sposób bycia rażąco narusza godność własną, innych uczniów, nauczycieli i innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację.

Załącznik nr 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCENY Z ZACHOWANIA

1. Jeżeli uczeń opuścił 2-3 godziny lekcyjne więcej dla każdej oceny, z powodów od niego niezależnych, ale aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, to wychowawca w porozumieniu z klasą oraz innymi nauczycielami uczącymi może podwyższyć mu ocenę.
2. Uczniowie, którzy uciekali z lekcji, wagarowali, nie mogą uzyskać oceny bardzo dobrej i wzorowej.
3. Usprawiedliwienia nieobecności mogą być pisemne lub ustne.
4. Uczeń dostarcza usprawiedliwienia od rodzica na pierwszych (po nieobecności) zajęciach z wychowawcą.
5. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze naganę dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna.
6. Decyzję o ocenie za zachowanie podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
a) Nauczycieli uczących w danej klasie , którzy wystawiają ocenę z zachowania ucznia na lekcji, biorąc pod uwagę:
- jego takt,
- kulturę osobistą,
- kulturę języka,
- stosunek do nauczyciela,
- stosunek do kolegów
- strój,
- zmianę obuwia,
- wypełnianie obowiązku dyżurnego.
Nauczyciele zachowanie oceniają na ng., ndp., popr., db., bdb., wz. Na podstawie ocen wystawionych przez nauczycieli wychowawca wystawia ocenę końcową, uwzględniając również:
- opinie osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia,
- opinię zespołu klasowego,
- samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu.
b) Roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii innych nauczycieli i uczniów tej klasy oraz dokonanej samoocenie ucznia. Ustalenie pierwszej nagannej rocznej oceny zachowania winno być sygnałem dla niego, jego rodziców (opiekunów prawnych) i szkoły o konieczności podjęcia wspólnych wzmożonych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i spowodowanie systematycznej poprawy w tym zakresie. Jeżeli te wspólne zabiegi nie przynoszą oczekiwanych skutków, są minimalne lub nie ma żadnej poprawy w zachowaniu ucznia i wychowawca klasy musi ponownie ustalić roczną naganną ocenę zachowania, wówczas rada pedagogiczna po dokonaniu pogłębionej analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia, będzie mogła podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu szkoły przez tego ucznia. Jeżeli w kolejnym roku szkolnym, mimo nadal podejmowanych różnorodnych działań wychowawczych zachowanie ucznia w danej szkole nie ulega żadnej poprawie, jest drastyczne i nieakceptowane przez społeczność szkolną, wówczas ustalona trzecia z kolei roczna naganna ocena zachowania będzie oznacza automatyczny brak promocji do klasy programowo wyższej lub zdecyduje o nieukończeniu szkoły przez danego ucznia.

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o proponowanej ocenie za zachowanie na 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
8. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11. pkt. 2b.
9. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny za zachowanie zawierają załączniki nr 2 i 3.

Załącznik nr 4

SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią oceny co najmniej 4,7 oraz co najmniej dobrą ocenę za zachowanie otrzymują świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio: uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły – z wyróżnieniem, w kl. VI 30 pkt. ze sprawdzianu.
2. Uczniowie, którzy we wzorowy sposób wypełniają swoje obowiązki, godnie reprezentują szkołę na zewnątrz (biorą udział w konkursach, oficjalnych uroczystościach, wystawach, zawodach, itp.), mają wybitne osiągnięcia w nauce, wykonują czynności wykraczające poza obowiązki ucznia mogą otrzymać:
1) pochwałę wobec klasy i na wywiadówkach wobec rodziców,
2) pochwałę dyrektora na apelu szkolnym,
3) list pochwalny wobec rodziców (na koniec danego etapu kształcenia, tj. w kl. III i VIII),
4) dyplom uznania,
5) nagrody rzeczowe (np. książki).
3. Wobec uczniów, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu Szkoły, mogą być zastosowane kary:
1) upomnienie wychowawcy wobec zespołu klasowego,
2) nagana wychowawcy wobec zespołu klasowego,
3) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
4) wykluczenie z ciekawych imprez (dyskotek, wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp.)
5) przeniesienie do innej klasy,
6) przeniesienie do innej szkoły,
7) powtarzanie klasy, jeżeli uczeń otrzyma trzykrotną ocenę naganną z zachowania.
4. Zastosowanie jednej z powyższych kar może być dodatkowo związane z wykluczeniem z imprez klasowych lub szkolnych.
5. W każdym wypadku zastosowania kary wobec ucznia wychowawca powinien powiadomić jego rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Za szkody wyrządzone przez ucznia (celowe bądź przypadkowe) rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.
7. Rodzice ucznia mogą odwołać się od wymierzonej kary w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły, który w ciągu 14 dni podejmie odpowiednią decyzję w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jest to decyzja ostateczna.

Top