WSO GM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie składa się z dwóch części: A. WSO dla klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich B. WSO dla klas I – III Gimnazjum nr 31 Dokumenty te, zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). 2010 r. Załącznik B

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM OCENIANIA

DLA UCZNIÓW KLAS I – III

GIMNAZJUM NR 31 W SZCZECINIE

  Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Zasady WSO 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 4. Ocenianie zachowania 5. System odwoławczy od oceny niedostatecznej rocznej 6. System odwoławczy od oceny rocznej niekorzystnej dla ucznia 7. Klasyfikowanie 8. Promowanie 9. System nagród i środków wychowawczych 10. Egzamin po gimnazjum 11. Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania 12. Postanowienia końcowe 13. Załączniki: B 1 – Wymagania na poszczególne oceny z zachowania B 2 – Postanowienia końcowe dotyczące oceny z zachowania B 3 – Regulamin Gimnazjum nr 31 POSTANOWIENIA OGÓLNE OCENIANIE to nieodłączna część procesu uczenia się i nauczania, służąca wspieraniu rozwoju uczniów i ich motywowaniu. To także proces diagnozowania, gromadzenia informacji, ich wartościowania i interpretowania. Wewnątrzszkolny system oceniania zwany dalej WSO uwzględnia różnice rozwojowe uczniów i ich rytm pracy. Uczeń mający problemy z przyswojeniem pewnych wiadomości i nabyciem określonych przez program umiejętności ma prawo do ich uzupełnienia poprzez własną systematyczność i współpracę z nauczycielem. Uczeń zdolny ma w Gm. 31 stworzone możliwości do rozwoju własnej osobowości i samorealizacji. WSO bierze pod uwagę ocenę postępów ucznia, a nie jego braki, wskazując tym sposobem uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i nad czym musi jeszcze popracować. Nauczyciel dokonujący oceny powinien dostrzegać w uczniu jego mocne strony, bowiem podkreślanie nawet małych osiągnięć i zalet ucznia stymuluje jego poczucie wartości, a pozytywny obraz siebie jest niezbędny każdemu a szczególnie uczniowi. Toteż, aby uczeń mógł dostrzec pozytywny wizerunek samego siebie musi wytrwale pracować nad sobą przy wydatnej pomocy nauczyciela, który powinien wskazywać wychowankowi pozytywne przykłady pracy nad sobą. OGÓLNE CELE WSO • Motywowanie ucznia do samodzielnego rozwoju i aktywności pozwalającej poznać własny potencjał intelektualny i zdolności. • Pomoc w kształtowaniu pozytywnej samooceny poprzez docenianie jego wysiłku i umiejętności. • Weryfikacja wiedzy przez umiejętność praktycznego stosowania jej w życiu. • Motywowanie do dalszej pracy i do odpowiedzialności w procesie uczenia się. • Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o, trudnościach postępach i specjalnych uzdolnieniach uczniów. • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia własnej organizacji pracy i metod dydaktyczno-wychowawczych. • Umożliwienie porównania osiągnięć ucznia z obowiązującymi standardami. ROZDZIAŁ I ZASADY WSO Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 199 poz. 2046). § 1 1. W Gimnazjum Nr 31 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca. 2. Na potrzeby oceniania postępów edukacyjnych ucznia oraz oceniania jego zachowania, rok szkolny podzielono na dwa następujące semestry: a) pierwszy – rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do dnia ustalonego przez Radę Pedagogiczną b) drugi – trwa od następnego dnia kończącego pierwszy semestr do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez MEN. § 2 Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych w szkole, c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowych oraz warunki ich poprawiania. ROZDZIAŁ II OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA § 3 1. Oceniania wewnątrzszkolnego dokonuje nauczyciel uczący w danym oddziale. 2. Oceniając nauczyciel dostarcza uczniowi informacji o: • poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych • skuteczności wybranych metod uczenia się • jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności 3. Oceny są informacją dla rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o: • efektywności procesu nauczania i uczenia się • wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem • postępach uczniów. 4. Nauczyciel powinien sprawdzać pracę uczniów i efekty na bieżąco, po zrealizowaniu dane-go działu programu oraz na zakończenie semestru i roku szkolnego. 5. Osiągnięcia uczniów będą badane za pomocą: • testów, • sprawdzianów, • prac pisemnych(domowych i klasowych), • ustnych wypowiedzi, • kartkówek, • prac dodatkowych wykraczających poza program nauczania, • prac artystycznych. 6. Ocena za pisemne wypowiedzi uczniów ze wszystkich przedmiotów wystawiana będzie w oparciu o następujące progi procentowe:

• 0 – 30% ndst.
• 31 – 49% dop.
• 50 – 73% dst.
• 74 – 89% db.
• 90 – 99% bdb.
• 100% cel.

-dla uczniów, wobec których należy dostosować wymagania odpowiednio:

• 0 – 25% ndst.
• 26 – 45% dop.
• 46 – 65% dst.
• 66 – 85% db.
• 86 – 99% bdb.
•  100% cel.

przy założeniu, iż 100% stanowi zakres materiału objęty programem nauczania.

7. Każda praca klasowa, sprawdzian godzinny czy test muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika, po uprzednim powtórzeniu i określeniu zakresu sprawdzonego materiału.
8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż 2 sprawdziany i 1 praca klasowa. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna z form sprawdzania wiadomości.
9. Kartkówka ok. 15 min. obejmująca 2-3 lekcje musi być zapowiedziana na ostatniej lekcji i oddana po sprawdzeniu w ciągu tygodnia.
10. Kartkówka 5-10 min. obejmująca umiejętności i wiadomości z ostatniej lekcji nie musi być zapowiedziana. Nauczyciel po sprawdzeniu oddaje ją uczniowi na następnej lekcji.
11. Pozostałe prace, o których mowa w ustępie 5 powinny być ocenione i oddane uczniowi w ciągu 2 tyg. od ich napisania. 12. Począwszy od roku 2010/11 wprowadza się realizację projektu edukacyjnego. Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w trakcie nauki dotyczy uczniów klas, w których obowiązuje nowa podstawa programowa. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: • wybranie tematu projektu edukacyjnego ; • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji ; • wykonanie zaplanowanych działań ; • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. § 4 W Gimnazjum Nr 31 w klasach I-III oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne i roczne ustala się wg następującej skali: • Niedostateczny 1
• Dopuszczający 2
• Dostateczny 3
• Dobry 4
• Bardzo dobry 5
• Celujący 6 Ustalona ocena semestralna jest końcową w przypadku przedmiotu, którego nauczanie zakończyło się w pierwszym semestrze. W innym przypadku ocena roczna obejmuje materiał z całego roku i nie jest średnią arytmetyczną ocen z obu semestrów. Ocena końcowa jest ostatnią oceną semestral-ną lub roczną z danego przedmiotu z cyklu kształcenia Kryteria dla poszczególnych ocen zawiera załącznik nr 1. § 5 1. W oparciu o realizowany przez siebie program nauczania, każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania wymagań programowych na poszczególne oceny, posiłkując się załącz-nikiem nr 1 i udostępnia je uczniowi, rodzicowi (prawnemu opiekunowi). 2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (praw-nych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a wychowawca o zasadach oceniania zachowania. § 6 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w sto-sunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania o 1/3 trudniejszych treści programowych tj. o 33%. Dotyczy to tylko umiejętności i wiadomości koniecznych (ocena dopuszczająca) i podstawowych (ocena dostateczna). 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii po-radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca dane-go etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugie-go języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. § 7 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są archiwizowane do końca roku szkolnego. 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić pisemnie lub ustnie. 4. Przy ustalaniu oceny z w- f oprócz postępów i wysiłku wkładanego przez ucznia bierze się pod uwagę przygotowanie do lekcji (strój sportowy, obuwie, zdjęta biżuteria, związane włosy). • Trzykrotny brak stroju nie powoduje żadnych konsekwencji, jednak przy czwartym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. • Przy uzyskaniu 3 plusów za aktywny udział w zajęciach uczeń otrzymuje ocenę bdb. a za zdobycie miejsca punktowanego w zawodach sportowych ocenę celują-cą. 5. W ocenianiu bieżącym dopuszczane są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu jak i indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów dla zróżnicowania skali ocen cząstkowych. ROZDZIAŁ III OCENIANIE ZACHOWANIA § 8 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności: • wywiązywanie się z obowiązków ucznia; • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; • dbałość o honor i tradycje szkoły; • dbałość o piękno mowy ojczystej; • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; • okazywanie szacunku innym osobom. 2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: • oceny z zajęć edukacyjnych, • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11 pkt 8. 4. Ocenę z zachowania semestralną i końcową w gimnazjum w klasach I – III ustala się wg następującej skali: • wzorowe, • bardzo dobre, • dobre, • poprawne, • nieodpowiednie, • naganne, z zastrzeżeniem, iż: a) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych za-burzeń lub odchyleń na jego zachowanie w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, b) naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania może otrzymać uczeń, w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Ocena ta ma na celu ograniczenie nagminnego naruszania przez część uczniów przyjętych norm i zasad współżycia społecznego ustalonych w Statucie Szkoły. 5. Szczegółowe kryteria i wymagania na poszczególne oceny z zachowania dla ucznia kl. I-III zawiera załącznik B1. 6. Postanowienia końcowe dotyczące oceny z zachowania zawiera załącznik B2. 7. Szczegółowe wytyczne w zakresie praw i obowiązków ucznia Gimnazjum nr 31 zawiera załącznik B3. 8. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: • oceny z zajęć edukacyjnych; • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: a) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania; b) uczeń, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono roczną naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, na wniosek rady pedagogicznej nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły; c) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż prze-widywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. ROZDZIAŁ IV SPOSOBY POWIADAMIANIA O OCENACH § 9 1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapisywania obserwacji zachowania ucznia zgodnie ze statutem szkoły – w dzienniku 2. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej i rocznej na 1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego poinformowania ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej nagannej i nieodpowiedniej ocenie z zachowania i ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów na 2 tyg. przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na specjalnym formularzu. 4. Wychowawca klasy powinien na piśmie otrzymać potwierdzenie od rodziców (prawnych opiekunów) przyjęcia do wiadomości informacji na temat zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotów i naganną lub nieodpowiednią z zachowania. 5. Spotkania informacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami), na których są przekazywane wiadomości o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów odbywają się nie mniej niż 5razy w ciągu roku szkolnego. 6. Postanowienia ogólne: zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę z zachowania w sytuacjach drastycznych, kiedy uczeń nagminnie łamie postanowienia Statutu szkoły i kryteria oceniania ustalone w szkole. Sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać na ocenę z zachowania. Nie zwalnia to nauczycieli od podjęcia działań zapobiegawczych i udzielenia pouczenia. 7. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych na lekcji (mają być wyłączone), odtwarzaczy, dyktafonów oraz innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego szkoły. ROZDZIAŁ V SYSTEM ODWOŁAWCZY OD OCENY NIEDOSTATECZNEJ ROCZNEJ § 10 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 2. Uczeń, o którym mowa w §10 pkt 1 składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego. Prośba ta musi wpłynąć do dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 3. W klasie programowo najwyższej jest możliwe zdawanie egzaminu poprawkowego. Przed rocznym/semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczy-ciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych/semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej/semestralnej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w Statucie Szkoły. 4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o proponowanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenie z zachowania na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami. 5. Wychowawca klasy powinien uzyskać na piśmie potwierdzenie od rodziców/prawnych opiekunów przyjęcia do wiadomości informacji na temat proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania. 6. Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami, na których są przekazywane wiadomości o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, techniki, plastyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczeń, o którym mowa w §10 pkt 1 musi wykonać 70% zadań. 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko, jako przewodniczący komisji, • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący, • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji. 10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia i występujący jako egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela pro-wadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 11. Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego zawiera: • skład komisji; • termin egzaminu; • treść pytań egzaminacyjnych; • wynik egzaminu; • ocenę ustaloną przez komisję; • pisemne prace ucznia; • zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; • protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; • podpis ucznia lub rodzica jako wyraz przyjęcia do wiadomości wyniku egzaminu poprawkowego. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.14. 13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że są one kontynuowane w klasie programowo wyższej. Każdorazowo decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z problemem ucznia. 14. Uczeń, który z przyczyn losowych np. zwolnienie lekarskie nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym czasie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. ROZDZIAŁ VI SYSTEM ODWOŁAWCZY OD OCENY ROCZNEJ NIEKORZYSTNEJ DLA UCZNIA (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) § 11 1. Uczeń klas I-III lub jego rodzic (prawny opiekun), który nie zgadza się z propozycją oceny rocznej z danego przedmiotu, może odwołać się od tej oceny. Dotyczy to jedynie ucznia, który: – nie opuszczał lekcji bez usprawiedliwienia (dopuszcza się max. dwie godz. nieusprawiedliwionych nieobecności), – pisał wszystkie sprawdziany i prace klasowe (w terminie planowym lub dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela), – nie ma orzeczenia o obniżonych wymaganiach programowych. 2. Uczeń, o którym mowa w §11 pkt 1 składa na piśmie prośbę do nauczyciela o sprawdzian na ocenę wyższą o 1 stopień od proponowanej. a) Przyjmuje się następujący tryb postępowania: • nauczyciel dostarcza uczniowi zakres wymagań i materiał rzeczowy z danego przedmiotu na wskazaną przez ucznia ocenę i ustala termin i sposób sprawdzenia je-go kompetencji na ocenę wyższą niż zaproponowana; • w oparciu o wynik sprawdzianu nauczyciel sporządza notatkę o uzyskanej przez ucznia rocznej ocenie. Uzyskanie niższej oceny za sprawdzianu nie może wpłynąć na obniżenie oceny proponowanej; • warunkiem uzyskania oceny wyższej od proponowanej jest prawidłowe wykonanie zadań w 90% wymaganych na tą ocenę; • uczeń zobowiązany jest złożyć podpis potwierdzający zapoznanie się z uzyskanym wynikiem ze sprawdzianu; • nauczyciel przechowuje sprawdzian zgodnie z ustalonym w szkole terminem tj. do 1 września kolejnego roku szkolnego. b) Uczeń ma prawo do ponownego przeanalizowania jego oceny z zachowania. Prośbę swą zgłasza wychowawcy na piśmie jednocześnie wskazując chęć podjęcia działań, które mogą wpłynąć na podwyższenie jego oceny z zachowania. Nauczyciel-wychowawca po ponownym przeanalizowaniu działań ucznia w zakresie zachowania oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły o jego zachowaniu podejmuje decyzję. Jeśli jego zdaniem uczeń spełnił wszystkie przewidywane na daną ocenę kryteria, wystawia mu roczną ocenę z zachowania wyższą od proponowanej. 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczący-mi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzi-cami (prawnymi opiekunami). 6. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących ta-kie same zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 11. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 12. Przepisy ust. 5 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 13. Uczniowi, który nie wykonał zadań na podwyższoną ocenę pozostawia się zaproponowaną wcześniej przez nauczyciela przedmiotu. ROZDZIAŁ VII KLASYFIKOWANIE § 12 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w § 1. 2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym zawartych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania i z religii/ etyki według skali, o której mowa w § 4 i § 8 ust. 4. § 13 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §10 ( rozdz. V). § 14 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w oddziale programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. § 15 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń, który z przyczyń usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonych terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wg trybu, dot. egzaminu poprawkowego (§10 – rozdz. V). 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum lub finaliści otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. ROZDZIAŁ VIII PROMOWANIE § 16 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne, końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §10 pkt 10. 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §16 ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 3. Uczeń który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 4. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do egzaminu umiejętności ujętych w podstawie programowej zgodnie z odrębnymi przepisami. ROZDZIAŁ IX SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH § 17 1. Nagrody: • pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, • wyróżnienie dyrektora na apelu, • list gratulacyjny za najwyższe oceny z przedmiotów i zachowania, • nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego, • wpis do Kroniki Gimnazjum za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne. 2. Środki wychowawcze: • ustne upomnienie ucznia wobec klasy • upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacją w dzienniku • zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych • przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną • przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora przez Kuratora Oświaty. ROZDZIAŁ X EGZAMIN PO GIMNAZJUM § 18 Egzamin na zakończenie trzeciego etapu kształcenia 1. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy, przeprowadza się go w kwietniu w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 2. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradnie specjalistyczne. 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie (np. zwolnienie le-karskie), albo go przerwał, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie do 31 sierpnia dane-go roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym. 5. Uczeń, który zdobył tytuł laureata w konkursie przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, które przedkłada przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego uzyskując najwyższy wynik. 6. Wyniki egzaminu ustala powołany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji. 7. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie ma on wpływu na ukończenie szkoły. 8. Wynik egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach ucznia Okręgowa Ko-misja Egzaminacyjna przesyła do szkoły w terminie do 10 czerwca każdego roku, a w przypadku ucznia o którym mowa w punkcie 3 do dnia 31 sierpnia danego roku. 9. Protokoły z przebiegu egzaminu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się wg zasad określonych odrębnymi przepisami. 10. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 2) w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 11. Od 1.09.2011r. rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informacje o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie ci mogą na wniosek rodzi-ców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 uczeń będzie otrzymywał 5-6 wyników egzaminu gimnazjalnego, tj. wynik z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, ma-tematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawo-wym oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie. Od 1.09.2013r. uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych : angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego. ROZDZIAŁ XI EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA § 19 1. W procesie ewaluacji WSO udział biorą: • uczniowie (ankiety, dyskusje na godz. wychowawczych, na zebraniach SU), • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety), • nauczyciele ( podczas zebrań, Rad Pedagogicznych). 2. Po każdym zakończonym roku szkolnym poddajemy weryfikacji WSO, wyciągamy wnioski, które będą pomocne do dalszej pracy. 3. Wszelkie zmiany w WSO dokonuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna. ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 20 1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej). Nauczyciel może egzekwować od ucznia wiadomości w terminach z nim uzgodnionych, ale nie dłuższych niż miesiąc. 2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda są obowiązkowe, jeśli uczeń nie był w szkole pisze je w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem. 3. Poprawić można tylko raz prace z § 20 ust. 2 z oceną negatywną, za którą uznaje się ocenę niedostateczną . 4. W semestrze uczeń może być nieprzygotowany 3 razy z przedmiotów, z których ma 3-4 lekcje tygodniowo, 1 raz z przedmiotów, z których ma 1-2 godziny tygodniowo. 5. Nieprzygotowanie obejmuje odpowiedzi ustne, prace domowe, pomoce naukowe. Uczeń musi zgłosić nieprzygotowanie nauczycielowi na początku lekcji. 6. Informacje o stopniach z poszczególnych przedmiotów będą podawane przez wychowawców rodzicom na stosownych kartkach. Prawem rodzica (prawnego opiekuna) jest zapoznanie się z nimi i podpisanie. 7. Roczna kontrola osiągnięć uczniów musi być zapowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem. ZAŁĄCZNIK B1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA WZOROWE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania dla innych. BARDZO DOBRE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania i wyróżnia się w niektórych podstawowych jej elementach. DOBRE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny. POPRAWNE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, cza-sami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty. NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą efekty. NAGANNE ZACHOWANIE otrzymuje uczeń, który rażąco narusza regulamin szkoły, uchybiając wymaganiom zawartym w treści oceny i wchodzi w kolizję z prawem MAM OCENĘ WZOROWĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. Wzorowo wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.: • jestem punktualny i regularnie uczęszczam na zajęcia szkolne, • systematycznie pracuję nad rozwijaniem swoich zdolności (koła zainteresowań, organizacje szkolne), • zawsze jestem przygotowany do zajęć, • jestem sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mi przez nauczycieli • zawsze chodzę we właściwym obuwiu na terenie szkoły, 2. W swoim postępowaniu kieruję się dobrem społeczności szkolnej, np.: • chętnie służę radą i pomocą innym, • noszę strój i ubiory zgodne z Regulaminem Ucznia, • dbam o higienę osobistą i estetykę otoczenia, • biorę aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 3. Mając na uwadze honor i tradycje szkoły: • biorę udział w konkursach szkolnych, • reprezentuję szkołę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych zewnątrzszkolnych, • dbam o dobre imię mojej szkoły, • wykazuję dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, • pomagam w organizowaniu imprez szkolnych, 4. Wykazuję szczególną troskę o piękno mowy ojczystej, np.: • nie używam nigdy wulgarnego słownictwa, 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób jest dla mnie wartością nad-rzędną, np.: • szanuję mienie własne, kolegów, szkolne, • nie ulegam nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz szkodliwych dla zdrowia) 6. Jestem wzorem w zachowaniu, a moje maniery, kultura osobista, zarówno w szkole jak i poza nią, nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, np.: • wyróżniam się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów, w swoim otoczeniu, • mój sposób bycia nie narusza godności własnej oraz innych, 7. Drugi człowiek i jego uczucia odgrywają dużą rolę w moim postępowaniu, np.: • reaguję, gdy widzę niewłaściwe zachowanie moich kolegów. MAM OCENĘ BARDZO DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. Wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.: • systematycznie chodzę na lekcje i nie mam godzin nieusprawiedliwionych, • w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 3 razy (i to na swoje pierwsze lekcje), • pracuję w szkole na miarę własnych możliwości i warunków, 2. Na moje postępowanie ma wpływ dobro społeczności szkolnej, np.: • biorę czynny udział w życiu klasy i szkoły, • wykonuję wszystkie zadania przydzielone mi przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły, • wywiązuję się ze zobowiązań, 3. Honor i tradycje szkoły są mi bliskie, np.: • biorę udział w konkursach szkolnych, • uczestniczę w uroczystościach szkolnych, 4. Dbam o piękno mowy ojczystej, np.: • przestrzegam zasad kultury językowej, 5. W swoim postępowaniu kieruję się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.: • szanuję mienie szkolne, • nie ulegam nałogom i nie namawiam do nich kolegów, • przestrzegam zasad higieny i dbam o schludny wygląd (czystość, stosowny strój, brak makijażu, wyzywającej biżuterii, niemalowanie włosów), 6. Moja kultura osobista jest bez zarzutu w szkole i poza nią, np.: • jestem kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły, 7. Dostrzegam człowieka w innej osobie i odnoszę się do niego z szacunkiem, np.: • mój sposób bycia nie narusza godności własnej i innych. MAM OCENĘ DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. Staram się wywiązywać ze swoich obowiązków szkolnych, np.: • systematycznie chodzę na lekcje, w semestrze mam nie więcej niż 8 godzin nie-usprawiedliwionych, • czasami spóźniam się na lekcje (nie więcej niż 6 razy w semestrze), • dbam o schludny wygląd i noszę obuwie zmienne, • raczej przygotowuję się do zajęć 2. Postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.: • włączam się w życie klasy, • wykonuję zadania wyznaczone przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły, 3. Moje postępowanie nie narusza renomy szkoły, np.: • czasami biorę udział w konkursach, • rzadko przyczyniam się do tworzenia tradycji szkoły, • staram się właściwie zachowywać podczas uroczystości szkolnych, 4. Staram się dbać o piękno mowy ojczystej, np.: • przestrzegam zasad kultury językowej, 5. Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.: • nie uczestniczę w konfliktach, bójkach i kłótniach, • troszczę się o mienie szkoły, 6. Zarówno w szkole jak i poza nią zachowuję się godnie i kulturalnie, np.: • przestrzegam zasad kultury osobistej, • potrafię skorygować swoje zachowanie, 7. Okazuję szacunek innym osobom, np.: • nie jestem obojętny na krzywdę innych, • sposobem bycia nie naruszam godności własnej i innych. MAM OCENĘ POPRAWNĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. W sposób zadowalający wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.: • mam do 20 godzin nieusprawiedliwionych, • w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 10 razy, • nie zawsze mam strój, galowy i obuwie zmienne, • często jestem nieprzygotowany do zajęć, 2. Nie zawsze postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.: • sporadycznie przejawiam chęć współpracy z wychowawcą, • na ogół przestrzegam przyjęte normy współżycia społecznego w szkole i poza nią, • przeważnie wywiązuję się z zadań powierzonych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, • pomimo zakazu, korzystam z telefonu komórkowego na lekcji, • zdarza mi się przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, 3. W swoim postępowaniu często zapominam o honorze i tradycjach szkoły, np.: • sporadycznie biorę udział w konkursach, czy w tworzeniu tradycji szkoły, • czasami nie przestrzegam zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę 4. Zdarza mi się zapominać o przestrzeganiu zasad kultury językowej, np.: • zapominam o stosowaniu form grzecznościowych, • czasami używam wulgaryzmów, 5. Moje zachowania bywają niebezpieczne i narażają zdrowie moje i innych, np.: • stwarzam sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych, ale reaguję na upomnienia, 6. Nie zawsze potrafię zachować się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, np.: • często popadam w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi na terenie szkoły i poza nią, 7. Zdarza mi się odnosić do innych bez szacunku, np.: • Swoim zachowaniem naruszam godność i uczucia innych. MAM OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. Nie wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.: • często spóźniam się na lekcje, • wagaruję, mam ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych, • rzadko przygotowuję się do zajęć szkolnych, • nie wykonuję poleceń nauczycieli i przeszkadzam w prowadzeniu lekcji, • bardzo często nie zmieniam obuwia na szkolne, 2. Nie przestrzegam norm i reguł zachowań społecznych, np.: • jestem konfliktowy, • otrzymuję nagany i ostrzeżenia, • nie obchodzi mnie życie klasy, szkoły , 3. Bez szacunku odnoszę się do tradycji i zwyczajów, np.: • nieodpowiednio zachowuję się podczas apeli i innych uroczystości szkolnych, 4. Nie dbam o mowę ojczystą, np.: • jestem wulgarny, 5. Nie obchodzi mnie bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.: • stwarzam zagrożenie dla swojego życia i zdrowia (palę papierosy, piję alkohol, używam narkotyków lub innych środków odurzających), • wchodzę w konflikty z rówieśnikami lub namawiam ich do złego zachowania, • znęcam się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi (biję, wyśmiewam się, dokuczam słownie, szantażuję, zastraszam, ubliżam), • niszczę mienie własne, kolegów, szkoły, 6. Moje zachowanie w szkole i poza nią jest nieodpowiednie, np.: • ignoruję nauczycieli na ulicy, 7. Nie okazuję szacunku innym osobom, np.: • arogancko odzywam się do nauczycieli, pracowników szkoły. MAM OCENĘ NAGANNĄ Z ZACHOWANIA BO: 1. Obowiązki i powinności szkolne traktuję w sposób lekceważący, np.: • ciągle spóźniam się na lekcje i wagaruję (opuściłem bez usprawiedliwienia połowę zajęć przewidzianych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych), • nie przygotowuję się do zajęć i nie podejmuję żadnego wysiłku w celu zdobywania wiedzy, • nie przykładam się do rozwoju własnych umiejętności, • nie wykonuję poleceń nauczyciela i notorycznie przeszkadzam w prowadzeniu lek-cji, • nie noszę obuwia zmiennego, 2. Moje postępowanie rażąco narusza dobro społeczności szkolnej, np.: • bezustannie popadam w konflikty z innymi osobami, • nie przyjmuję się ciągłymi uwagami i ostrzeżeniami, związanymi z moim nagannym zachowaniem, • wychodzę w kolizję z prawem (wyłudzam pieniądze, fałszuję podpisy i dokumenty, także szkolne), 3. Honor i tradycje szkolne nie mają dla mnie żadnego znaczenia, np.: • swoim zachowaniem naruszam dobre imię szkoły, 4. Nie przestrzegam elementarnych zasad kultury językowej, np.: • jestem wulgarny w stosunku do innych osób, 5. Narażam zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, np.: • brałem udział, lub jestem inicjatorem chuligańskich wybryków (napady, bójki) • kradnę, • posiadam, zażywam lub rozprowadzam narkotyki, alkohol, papierosy lub inne środki psychoaktywne, • stosuję fizyczną i psychiczną przemoc wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób, zagrażając w ten sposób ich życiu, zdrowiu, bądź naruszające w ten sposób ich po-czucie bezpieczeństwa, • przyczyniłem się do poważnego uszkodzenia mienia szkoły i innych osób, stworzyłem zagrożenie dla innych poprzez użycie gazu lub innych środków chemicznych, • bez potrzeby zaangażowałem w działania straż pożarną, policję lub pogotowie (np. fałszywy alarm o podłożeniu materiału wybuchowego) • rozpowszechniam wśród kolegów, koleżanek materiały pokazujące zachowania agresywne, okrucieństwo wobec człowieka, zwierząt, obrażające uczucia religijne, czasopisma lub artykuły o treści pornograficznej, 6. Nie przestrzegam podstawowych zasad kultury osobistej w szkole i poza nią, np.: • ignoruję pracowników szkoły, a moja postawa wobec innych jest naganna, 7. Nie jestem w stanie wzbudzić w sobie szacunku dla innych osób, np.: • mój sposób bycia rażąco narusza godność własną, innych uczniów, nauczycieli i innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację. ZAŁĄCZNIK B2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCENY Z ZACHOWANIA: 1. Jeżeli uczeń opuścił 2-3 godziny lekcyjne więcej niż podane w wymaganiach dla każdej oceny, z powodów od niego niezależnych, ale aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, to wychowawca w porozumieniu z klasą oraz innymi nauczycielami uczącymi może podwyższyć mu ocenę. 2. Uczniowie, którzy uciekali z lekcji, wagarowali nie mogą uzyskać bardzo dobrej i wzorowej. 3. Usprawiedliwienia nieobecności mogą być pisemne lub ustne. 4. Uczeń dostarcza usprawiedliwienia od rodzica na pierwszych po nieobecnościach zajęciach z wychowawcą. 5. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze naganę dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna. 6. Decyzję o ocenie za zachowanie podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: a) nauczycieli uczących w danej klasie, którzy wystawiają ocenę z zachowania ucznia na lekcji, biorąc pod uwagę: • jego takt, • kulturę osobistą, • kulturę języka, • stosunek do nauczyciela, • stosunek do kolegów, • strój, • zmianę obuwia, • wypełnianie obowiązków dyżurnego. Nauczyciele zachowanie oceniają na ng., ndp., popr., db., bdb., wz. Na podstawie ocen wystawionych przez nauczycieli wychowawca wystawia ocenę końcową, uwzględniając również: • opinie osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia, • opinie zespołu klasowego, • samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu. 7. roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii innych nauczycieli i uczniów tej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia. Ustalenie pierwszej nagannej rocznej oceny zachowania winno być sygnałem dla niego, jego rodziców (opiekunów prawnych) i szkoły o konieczności podjęcia wspólnych wzmożonych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i spowodowanie systematycznej poprawy w tym zakresie. Jeżeli te wspólne zabiegi nie przynoszą oczekiwanych skutków, są minimalne lub nie ma żadnej poprawy w zachowaniu ucznia i wychowawca klasy musi ponownie ustalić roczną naganną ocenę zachowania, wówczas rada pedagogiczna po dokonaniu pogłębionej analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia, będzie mogła podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu szkoły przez tego ucznia. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o proponowanej ocenie za zachowa-nie na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 8. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11. pkt. 2b.Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny za zachowanie zawiera załącznik B1

Top