Oceny z zachowania GM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA

WZOROWE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania dla innych.

BARDZO DOBRE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania i wyróżnia się w niektórych podstawowych jej elementach.

DOBRE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny.

POPRAWNE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, cza-sami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty.

NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą efekty.

NAGANNE ZACHOWANIE
otrzymuje uczeń, który rażąco narusza regulamin szkoły, uchybiając wymaganiom zawartym w treści oceny i wchodzi w kolizję z prawem

MAM OCENĘ WZOROWĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Wzorowo wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• jestem punktualny i regularnie uczęszczam na zajęcia szkolne,
• systematycznie pracuję nad rozwijaniem swoich zdolności (koła zainteresowań, organizacje szkolne),
• zawsze jestem przygotowany do zajęć,
• jestem sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mi przez nauczycieli
• zawsze chodzę we właściwym obuwiu na terenie szkoły,

2. W swoim postępowaniu kieruję się dobrem społeczności szkolnej, np.:
• chętnie służę radą i pomocą innym,
• noszę strój i ubiory zgodne z Regulaminem Ucznia,
• dbam o higienę osobistą i estetykę otoczenia,
• biorę aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
3. Mając na uwadze honor i tradycje szkoły:
• biorę udział w konkursach szkolnych,
• reprezentuję szkołę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych zewnątrzszkolnych,
• dbam o dobre imię mojej szkoły,
• wykazuję dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
• pomagam w organizowaniu imprez szkolnych,
4. Wykazuję szczególną troskę o piękno mowy ojczystej, np.:
• nie używam nigdy wulgarnego słownictwa,
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób jest dla mnie wartością nad-rzędną, np.:
• szanuję mienie własne, kolegów, szkolne,
• nie ulegam nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz szkodliwych dla zdrowia)
6. Jestem wzorem w zachowaniu, a moje maniery, kultura osobista, zarówno w szkole jak i poza nią, nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, np.:
• wyróżniam się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów, w swoim otoczeniu,
• mój sposób bycia nie narusza godności własnej oraz innych,
7. Drugi człowiek i jego uczucia odgrywają dużą rolę w moim postępowaniu, np.:
• reaguję, gdy widzę niewłaściwe zachowanie moich kolegów.

MAM OCENĘ BARDZO DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• systematycznie chodzę na lekcje i nie mam godzin nieusprawiedliwionych,
• w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 3 razy (i to na swoje pierwsze lekcje),
• pracuję w szkole na miarę własnych możliwości i warunków,

2. Na moje postępowanie ma wpływ dobro społeczności szkolnej, np.:
• biorę czynny udział w życiu klasy i szkoły,
• wykonuję wszystkie zadania przydzielone mi przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
• wywiązuję się ze zobowiązań,
3. Honor i tradycje szkoły są mi bliskie, np.:
• biorę udział w konkursach szkolnych,
• uczestniczę w uroczystościach szkolnych,
4. Dbam o piękno mowy ojczystej, np.:
• przestrzegam zasad kultury językowej,
5. W swoim postępowaniu kieruję się dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• szanuję mienie szkolne,
• nie ulegam nałogom i nie namawiam do nich kolegów,
• przestrzegam zasad higieny i dbam o schludny wygląd (czystość, stosowny strój, brak makijażu, wyzywającej biżuterii, niemalowanie włosów),
6. Moja kultura osobista jest bez zarzutu w szkole i poza nią, np.:
• jestem kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły,
7. Dostrzegam człowieka w innej osobie i odnoszę się do niego z szacunkiem, np.:
• mój sposób bycia nie narusza godności własnej i innych.

MAM OCENĘ DOBRĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Staram się wywiązywać ze swoich obowiązków szkolnych, np.:
• systematycznie chodzę na lekcje, w semestrze mam nie więcej niż 8 godzin nie-usprawiedliwionych,
• czasami spóźniam się na lekcje (nie więcej niż 6 razy w semestrze),
• dbam o schludny wygląd i noszę obuwie zmienne,
• raczej przygotowuję się do zajęć
2. Postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.:
• włączam się w życie klasy,
• wykonuję zadania wyznaczone przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
3. Moje postępowanie nie narusza renomy szkoły, np.:
• czasami biorę udział w konkursach,
• rzadko przyczyniam się do tworzenia tradycji szkoły,
• staram się właściwie zachowywać podczas uroczystości szkolnych,
4. Staram się dbać o piękno mowy ojczystej, np.:
• przestrzegam zasad kultury językowej,
5. Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• nie uczestniczę w konfliktach, bójkach i kłótniach,
• troszczę się o mienie szkoły,
6. Zarówno w szkole jak i poza nią zachowuję się godnie i kulturalnie, np.:
• przestrzegam zasad kultury osobistej,
• potrafię skorygować swoje zachowanie,
7. Okazuję szacunek innym osobom, np.:
• nie jestem obojętny na krzywdę innych,
• sposobem bycia nie naruszam godności własnej i innych.

MAM OCENĘ POPRAWNĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. W sposób zadowalający wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• mam do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
• w semestrze nie spóźniam się na zajęcia więcej niż 10 razy,
• nie zawsze mam strój, galowy i obuwie zmienne,
• często jestem nieprzygotowany do zajęć,
2. Nie zawsze postępuję zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, np.:
• sporadycznie przejawiam chęć współpracy z wychowawcą,
• na ogół przestrzegam przyjęte normy współżycia społecznego w szkole i poza nią,
• przeważnie wywiązuję się z zadań powierzonych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
• pomimo zakazu, korzystam z telefonu komórkowego na lekcji,
• zdarza mi się przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,
3. W swoim postępowaniu często zapominam o honorze i tradycjach szkoły, np.:
• sporadycznie biorę udział w konkursach, czy w tworzeniu tradycji szkoły,
• czasami nie przestrzegam zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę
4. Zdarza mi się zapominać o przestrzeganiu zasad kultury językowej, np.:
• zapominam o stosowaniu form grzecznościowych,
• czasami używam wulgaryzmów,
5. Moje zachowania bywają niebezpieczne i narażają zdrowie moje i innych, np.:
• stwarzam sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych, ale reaguję na upomnienia,
6. Nie zawsze potrafię zachować się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, np.:
• często popadam w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi na terenie szkoły i poza nią,
7. Zdarza mi się odnosić do innych bez szacunku, np.:
• Swoim zachowaniem naruszam godność i uczucia innych.

MAM OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Nie wywiązuję się z obowiązków szkolnych, np.:
• często spóźniam się na lekcje,
• wagaruję, mam ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych,
• rzadko przygotowuję się do zajęć szkolnych,
• nie wykonuję poleceń nauczycieli i przeszkadzam w prowadzeniu lekcji,
• bardzo często nie zmieniam obuwia na szkolne,
2. Nie przestrzegam norm i reguł zachowań społecznych, np.:
• jestem konfliktowy,
• otrzymuję nagany i ostrzeżenia,
• nie obchodzi mnie życie klasy, szkoły ,
3. Bez szacunku odnoszę się do tradycji i zwyczajów, np.:
• nieodpowiednio zachowuję się podczas apeli i innych uroczystości szkolnych,
4. Nie dbam o mowę ojczystą, np.:
• jestem wulgarny,
5. Nie obchodzi mnie bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, np.:
• stwarzam zagrożenie dla swojego życia i zdrowia (palę papierosy, piję alkohol, używam narkotyków lub innych środków odurzających),
• wchodzę w konflikty z rówieśnikami lub namawiam ich do złego zachowania,
• znęcam się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi (biję, wyśmiewam się, dokuczam słownie, szantażuję, zastraszam, ubliżam),
• niszczę mienie własne, kolegów, szkoły,
6. Moje zachowanie w szkole i poza nią jest nieodpowiednie, np.:
• ignoruję nauczycieli na ulicy,
7. Nie okazuję szacunku innym osobom, np.:
• arogancko odzywam się do nauczycieli, pracowników szkoły.

MAM OCENĘ NAGANNĄ Z ZACHOWANIA BO:

1. Obowiązki i powinności szkolne traktuję w sposób lekceważący, np.:
• ciągle spóźniam się na lekcje i wagaruję (opuściłem bez usprawiedliwienia połowę zajęć przewidzianych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
• nie przygotowuję się do zajęć i nie podejmuję żadnego wysiłku w celu zdobywania wiedzy,
• nie przykładam się do rozwoju własnych umiejętności,
• nie wykonuję poleceń nauczyciela i notorycznie przeszkadzam w prowadzeniu lek-cji,
• nie noszę obuwia zmiennego,
2. Moje postępowanie rażąco narusza dobro społeczności szkolnej, np.:
• bezustannie popadam w konflikty z innymi osobami,
• nie przyjmuję się ciągłymi uwagami i ostrzeżeniami, związanymi z moim nagannym zachowaniem,
• wychodzę w kolizję z prawem (wyłudzam pieniądze, fałszuję podpisy i dokumenty, także szkolne),
3. Honor i tradycje szkolne nie mają dla mnie żadnego znaczenia, np.:
• swoim zachowaniem naruszam dobre imię szkoły,
4. Nie przestrzegam elementarnych zasad kultury językowej, np.:
• jestem wulgarny w stosunku do innych osób,
5. Narażam zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, np.:
• brałem udział, lub jestem inicjatorem chuligańskich wybryków (napady, bójki)
• kradnę,
• posiadam, zażywam lub rozprowadzam narkotyki, alkohol, papierosy lub inne środki psychoaktywne,
• stosuję fizyczną i psychiczną przemoc wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób, zagrażając w ten sposób ich życiu, zdrowiu, bądź naruszające w ten sposób ich po-czucie bezpieczeństwa,
• przyczyniłem się do poważnego uszkodzenia mienia szkoły i innych osób, stworzyłem zagrożenie dla innych poprzez użycie gazu lub innych środków chemicznych,
• bez potrzeby zaangażowałem w działania straż pożarną, policję lub pogotowie (np. fałszywy alarm o podłożeniu materiału wybuchowego)
• rozpowszechniam wśród kolegów, koleżanek materiały pokazujące zachowania agresywne, okrucieństwo wobec człowieka, zwierząt, obrażające uczucia religijne, czasopisma lub artykuły o treści pornograficznej,
6. Nie przestrzegam podstawowych zasad kultury osobistej w szkole i poza nią, np.:
• ignoruję pracowników szkoły, a moja postawa wobec innych jest naganna,
7. Nie jestem w stanie wzbudzić w sobie szacunku dla innych osób, np.:
• mój sposób bycia rażąco narusza godność własną, innych uczniów, nauczycieli i innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację.
ZAŁĄCZNIK B2

POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCENY Z ZACHOWANIA:

1. Jeżeli uczeń opuścił 2-3 godziny lekcyjne więcej niż podane w wymaganiach dla każdej oceny, z powodów od niego niezależnych, ale aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, to wychowawca w porozumieniu z klasą oraz innymi nauczycielami uczącymi może podwyższyć mu ocenę.

2. Uczniowie, którzy uciekali z lekcji, wagarowali nie mogą uzyskać bardzo dobrej i wzorowej.

3. Usprawiedliwienia nieobecności mogą być pisemne lub ustne.

4. Uczeń dostarcza usprawiedliwienia od rodzica na pierwszych po nieobecnościach zajęciach z wychowawcą.

5. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze naganę dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna.

6. Decyzję o ocenie za zachowanie podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli uczących w danej klasie, którzy wystawiają ocenę z zachowania ucznia na lekcji, biorąc pod uwagę:
• jego takt,
• kulturę osobistą,
• kulturę języka,
• stosunek do nauczyciela,
• stosunek do kolegów,
• strój,
• zmianę obuwia,
• wypełnianie obowiązków dyżurnego.
Nauczyciele zachowanie oceniają na ng., ndp., popr., db., bdb., wz. Na podstawie ocen wystawionych przez nauczycieli wychowawca wystawia ocenę końcową, uwzględniając również:
• opinie osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia,
• opinie zespołu klasowego,
• samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu.

7. roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii innych nauczycieli i uczniów tej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia. Ustalenie pierwszej nagannej rocznej oceny zachowania winno być sygnałem dla niego, jego rodziców (opiekunów prawnych) i szkoły o konieczności podjęcia wspólnych wzmożonych działań mających na celu uświadomienie uczniowi jego błędów w zachowaniu i spowodowanie systematycznej poprawy w tym zakresie. Jeżeli te wspólne zabiegi nie przynoszą oczekiwanych skutków, są minimalne lub nie ma żadnej poprawy w zachowaniu ucznia i wychowawca klasy musi ponownie ustalić roczną naganną ocenę zachowania, wówczas rada pedagogiczna po dokonaniu pogłębionej analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia, będzie mogła podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu szkoły przez tego ucznia. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia o proponowanej ocenie za zachowa-nie na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

8. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11. pkt. 2b.Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny za zachowanie zawiera załącznik B1

Top