Pedagog

Pedagog szkolny: mgr Beata Sagan

Godziny pracy pedagoga:

PONIEDZIAŁEK       9.00 – 12.50   (9.30 – 10.30 zajęcia)

WTOREK                   9.00 – 11.00  i  12.35 – 15.05

ŚRODA                      9.00 – 11.00  i 12.35 – 14.35

CZWARTEK              8.50 – 14.20   (9.30 – 10.30 zajęcia)

PIĄTEK                      8.50 – 11.00

 

Pedagog szkolny ze względu na charakter swojej pracy ma swego rodzaju szczególną misję do spełnienia w procesie wychowawczym młodego pokolenia. Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami a także innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Do bardziej szczegółowych zadań pedagoga można m.in. zaliczyć:
- dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
- dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
- poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów,
- roztoczenie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,
- systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,
- praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie,
- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci oraz rozwijanie kultury pedagogicznej rodziców,
- udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle nawarstwiających się trudności i niepowodzeń szkolnych,
- udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu kłopotów dotyczących interakcji koleżeńskich,
- udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
- diagnozowanie środowiska wychowawczego,
- współpraca z Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją Szkoły, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, Pielęgniarką, Księdzem,
- współpraca z instytucjami wspierającymi oddziaływania wychowawcze szkoły: Policją, specjalistycznymi poradniami, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym itp.,
- organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom mającym trudności w nauce,
- organizowanie opieki materialnej uczniom z rodzin przeżywających trudną sytuacją materialną,
- branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi.

Pedagog jest współorganizatorem, współuczestnikiem i koordynatorem realizacji zadań określonych w programie organizacji pracy szkoły. Jego działania są również wynikiem aktualnych potrzeb oddziaływań wychowawczych. Podstawowym celem jego działania jest pomoc w rozwiązywaniu trudnych, skomplikowanych i różnorodnych problemów wychowawczych.

Pedagog szkolny nie prowadząc zajęć dydaktycznych cieszy się większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w ich rozwiązanie. Nasi wychowankowie są narażeni na wiele pokus, gdyż żyją w czasie ogromnych zagrożeń. Jak radzić sobie z natrętnym kolegą ze starszej klasy? Jak odmówić papierosa, czy puszki piwa na dyskotece? Jak radzić sobie ze stresem i wieloma innymi problemami? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi może uczeń znaleźć w zaciszu gabinetu pedagoga.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom. Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez pomocy innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.