Statut SP 13

STATUT SP 13 – 2021

 STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 13

im. Orląt Lwowskich

w Szczecinie

0001

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 4

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 5

§ 7 FUNKCJA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 9

§ 8 FUNKCJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY 10

§ 9 FUNKCJA OPIEKUŃCZA SZKOŁY 11

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE, WARUNKI

WSPÓŁDZIAŁANIA I WOLONTARIAT 12

§ 11 DYREKTOR SZKOŁY 13

§ 12 RADA PEDAGOGICZNA 17

§ 13 RADA RODZICÓW 18

§ 14 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 19

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY 22

§ 16 REKRUTACJA 22

§ 17 OBOWIĄZEK SZKOLNY 22

§ 18 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 23

§ 19 INNE FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 23

§ 20 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 24

§ 21 UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI 31

§ 24 PROGRAMY NAUCZANIA 35

§ 25 NAUKA RELIGII/ETYKI I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 36

§ 26 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 36

§ 27 BIBLIOTEKA 38

§ 28 ŚWIETLICA 40

§ 29 STOŁÓWKA SZKOLNA 41

§ 31 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ 42

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 45

§ 34 WICEDYREKTOR 46

§ 35 WYCHOWAWCA 47

§ 36 NAUCZYCIEL 49

§ 37 PIELĘGNIARKA SZKOLNA 52

§ 38 PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 52

§ 40 PEDAGOG 53

§ 41 LOGOPEDA 54

§ 42 BIBLIOTEKARZ 55

§ 43 WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 55

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY

Z RODZICAMI 57

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE SZKOŁY 59

§ 51 STRÓJ SZKOLNY 60

§ 52 ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH

URZĄDZEŃ 60

§ 53 PRAWA UCZNIA 61

§ 55 OBOWIĄZKI UCZNIA 62

§ 56 NAGRODY 64

§ 57 KARY 65

§ 58 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 66

ROZDZIAŁ VIII SZTANDAR I CEREMONIAŁ SZKOLNY 67

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 69

§ 61 TRYB WPROWADZANIA ZMIAN (NOWELIZACJI) STATUTU 69

ROZDZIAŁ X SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 70

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Statut niniejszy stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie.

§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Bałtyckiej 1 a w Szczecinie.

3. Szkoła posiada numer 13.

4. Szkoła nosi imię Orląt Lwowskich.

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie i jest używana w pełnym brzmieniu.

6. Szkołę prowadzi Gmina Miasto Szczecin, zwana dalej organem prowadzącym z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

8. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 2

1. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I – VIII w zakresie szkoły podstawowej, a czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz ogólnych zasadach postępowania administracyjnego.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie służą do realizacji zadań statutowych.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie,

6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie,

7) dzienniku – należy rozumieć elektroniczny dziennik Librus Synergia zgodny z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania,

8) WZO, ocenianie wewnątrzszkolne – należy przez to rozumieć wewnątrzszkolne zasady oceniania oparte na obowiązujących przepisach i niniejszym statucie,

9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Szczecin.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb najbliższego środowiska.

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 6

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia oraz:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez zadania:

1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły,

2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń -szkoła-dom rodzinny,

3) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

4) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

5) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,

6) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

7) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

8) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych poszczególnych uczniów,

10) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

11) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów,

12) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

13) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,

15) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

16) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

17) poszanowanie godności ucznia; zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej i wrażliwości estetycznej,

18) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

19) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

20) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

21) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

22) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

23) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

24) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

25) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

26) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

27) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

28) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

29) rozwijanie umiejętności asertywnych,

30) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

31) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

32) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

33) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu

34) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

35) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

36) integrację uczniów niepełnosprawnych,

37) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej,

38) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły,

39) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi, symbolami państwowymi i patronem szkoły,

40) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji,

41) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

42) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,

2) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych,

3) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego,

4) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł,

5) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,

6) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju,

8) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

4. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a) poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz narodowego regionu,

b) kultywowanie tradycji i zwyczajów o charakterze narodowym, regionalnym i religijnym,

c) kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,

d) przygotowanie do życia w społeczności,

e) udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych,

f) organizację lekcji religii, etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania.

 Uwaga: Cały STATUT znajduje się w pliku na początku strony.