Statut

STATUT  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 w Szczecinie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut opracowano na podstawie:

1)Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703),

3)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

4)Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

5)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.),

6)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
NAZWA SZKOŁY

§ 2

Zespół Szkół Nr 13 w Szczecinie ul. Bałtycka 1 a obejmuje szkoły:

1) Szkołę Podstawową Nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a,
2) Gimnazjum Nr 31 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a.

1. Zespół Szkół Nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a, zwany dalej ” Zespołem” tworzą:

1) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a
2) Gimnazjum Nr 31 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a,

2. Nazwa Zespołu brzmi:

Zespół Szkół Nr 13
ul. Bałtycka 1a
70-880 Szczecin

3. Ustalona nazwa Zespołu jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy: „Zespół Szkół Nr 13 w Szczecinie”.

4. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Orląt Lwowskich
ul. Bałtycka 1a
70-880 Szczecin

5. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tego gimnazjum. Gimnazjum wchodzące w skład zespołu nosi pełną nazwę w brzmieniu:

Zespół Szkół Nr 13
Gimnazjum Nr 31
ul. Bałtycka 1a
70-880 Szczecin

§ 3

1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:

1) o szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 13 w Szczecinie,
2) o Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć połączone Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu,
3) o Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć połączone Rady Rodziców szkół wchodzących w skład zespołu,
4) o Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć połączone Samorządy Uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Szczecin.

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ III
INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 4

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.

2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.

3. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

4. W szkole zostało utworzone konto środków specjalnych. Źródłami przychodów są:

- odpłatność za wynajem lokali i pomieszczeń szkolnych,
- darowizny i środki na zadania celowe wskazane przez ofiarodawców,
- prowizje np. z tytułu ubezpieczenia uczniów w zakresie NNW,
- odsetki od lokat terminowych,
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia.

Przedmiotem działalności jest stołówka szkolna, wynajem lokalu i pomieszczeń szkolnych.

Wydatki przeznaczone są na:

- prowadzenie stołówki szkolnej,
- realizację zadań celowych wskazanych przez ofiarodawcę,
- odtworzenie i remont utraconego mienia w wyniku kradzieży i zdarzeń losowych,
- pokrywanie wydatków rzeczowych, nie znajdujących pokrycia w środkach budżetowych oraz związanych z wynajmem lokalu i pomieszczeń szkolnych.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałowej i finansowej określają odrębne przepisy.

5. Szkoła po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może prowadzić:

- klasy sportowe,
- klasy integracyjne,
- nauczanie w klasach dwujęzycznych.

Szkoła umożliwia działalność organizacji młodzieżowych.

W miarę możliwości finansowych prowadzone są zajęcia dodatkowe:

- wspomagające realizację programów nauczania,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
- klub uczniowski,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne.

ROZDZIAŁ IV
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,

2) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, prowadzi orientację zawodową,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, w oparciu o Program Wychowawczy Zespołu Szkół Nr 13 załącznik A i załącznik B.

4) sprawuje opiekę nad uczniem odpowiednio do potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 6

Określone w ustawie i przepisach wykonawczych zadania realizowane są poprzez:

1) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,

4) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, modyfikowanie wymagań w stosunku do nich oraz umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie,

5) zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze.

§ 7

1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem wieku, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast w czasie przerw – nauczyciel dyżurny.

3. W czasie zajęć obowiązkowych pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba upoważniona.

4. Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnione są w oparciu o regulamin i plany dyżurów.

5. Szkoła organizuje formy indywidualnej opieki nad uczniami z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi i w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, reedukacyjne i inne zajęcia wspomagające.

6. Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych szkoła może udzielić pomocy materialnej oraz umożliwić korzystanie z bezpłatnych obiadów.

7. Szkoła dysponuje informacjami o poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym dostępnym dla wszystkich uczniów.

8. W szkole nauczanie odbywa się w języku polskim, zgodnie z ramowym planem nauczania oraz podstawą programową.

§ 8

Podstawą działalności szkoły są:

1) podstawy programowe kształcenia ogólnego,

2) szkolny zestaw programów nauczania,

3) zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne,

4) programy wychowawcze Szkoły Podstawowej nr 13 (załącznik A) i Gimnazjum 31 (załącznik B),

5) program profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 13,

6) ramowe i szkolne plany nauczania,

7) obowiązujące zasady klasyfikowania i promowania uczniów,

8) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania dla Szkoły Podstawowej nr 13 (załącznik A) i Gimnazjum nr 31 (załącznik B).

§ 9

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole.

4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można przyznać nauczycielowi za jego zgodą.

5. Nauczyciel wychowawca przygotowuje plan pracy wychowawcy klasowego na podstawie planu dydaktyczno-wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki i realizuje go po zaopiniowaniu przez radę klasową rodziców.

6. Przyznaje się możliwość wpływania rodziców na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadania wychowawcy przy zachowaniu trybu postępowania:

1) uczniowie w formie pisemnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycje i uzasadnienie zmiany danego nauczyciela uczącego w danej klasie,
2) rodzice na swoich zebraniach bądź posiedzeniach rady rodziców przedstawiają argumenty dotyczące propozycji zmian,
3) jeżeli istnieje możliwość zagrożenia naruszenia godności osobistej nauczyciela bądź tajemnicy służbowej, sprawy muszą być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych,

4) ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ V
ORGANY SZKOŁY

§ 10

Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców

4) samorząd uczniowski

DYREKTOR SZKOŁY

§ 11

1. Działalnością szkoły kieruje dyrektor.

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami i stworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej,
5) realizowanie uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców lub radę pedagogiczną,
7) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły,
8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
9) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
11) wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

3. Dyrektor szkoły:

1) podaje do wiadomości, do dnia 15 czerwca odpowiednio zestaw programów i podręczników wychowania przedszkolnego lub szkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
2) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły a w szczególności:

- prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
- występuje o nałożenie kary na rodziców, zgodnie z trybem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (przez niespełnianie obowiązku o którym mowa powyżej należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć),
- współpracuje z radą rodziców w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego,

3) na pisemną prośbę rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej występuje do organu prowadzącego o dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne
4) na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
5) organizuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
6) może ponownie zweryfikować skład i liczebność poszczególnych klas,
7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
8) realizuje lub wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji (art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty),
9) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły,
10) organizuje procedury awansu zawodowego nauczycieli,
11) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników szkoły,
12) w uzasadnionym przypadku może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w trybie określonym statutem szkoły,

4. Dyrektor ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
2) przyjmowania uczniów do szkoły,
3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych,
5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,
6) podpisywania dokumentów i korespondencji,
7) wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.

5. Dyrektor podejmuje decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz społecznością lokalną.

8. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

9. Dyrektor szkoły powierza i odwołuje z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

10. Dyrektor szkoły ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor.

12. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

13. W oparciu o art.64 a (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.) dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą rady pedagogicznej, rady rodziców i opinią samorządu uczniowskiego, wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

ROZDZIAŁ VI
RADA PEDAGOGICZNA

§ 12

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie posiedzenia i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

5. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem szkoły.

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
3) w miarę bieżących potrzeb.

8. Rada pedagogiczna odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także pracuje w komisjach, które powołuje na podstawie regulaminu rady pedagogicznej.

9. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

10. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) udział przedstawicieli Rady Pedagogicznej w pracach komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) pracę dyrektora szkoły.

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

15. Protokół zebrania rady pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący rady i protokolant.

16. Podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów.

17. Członkowie rady oraz osoby w niej uczestniczące są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

18. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

19. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala zmiany do statutu.

20. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami rad pedagogicznych.

21. Rada pedagogiczna jest zobowiązana do cyklicznych szkoleń z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VII
RADA RODZICóW

§ 13

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców szkoły wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców szkoły uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Rada rodziców szkoły może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.

ROZDZIAŁ VIII
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 14

1. Samorząd uczniowski jest jedynym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów:

1) szkoły podstawowej,
2) gimnazjum.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

3. Samorząd uczniowski tworzą przedstawiciele wszystkich klas .

4. W pracach samorządu uczniowskiego biorą udział opiekunowie (nauczyciele).

5. Samorząd przedstawia radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
3) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z możliwością szkoły i w porozumieniu z dyrektorem.

6. Przedstawiciele samorządu, zaproszeni przez dyrektora szkoły, mogą uczestniczyć w określonych częściach rady pedagogicznej.

§ 15

Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencji. Ich sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia dyrektor szkoły poprzez:

1) zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem,

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach .

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 17

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 18

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W przypadku istnienia w klasie osób niepełnosprawnych fizycznie , przewlekle chorych oraz z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, klasa może być mniej liczna, w celu prawidłowej realizacji materiału programowego. Lekcje rozdzielone są przerwami. Wskazana jest jedna dłuższa przerwa na posiłek.

§ 19

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut (dotyczy to również klas I – III). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.Zajęcia w oddziałach zerowych trwają 60 minut. Zajęcia w nauczaniu zintegrowanym trwają inaczej

5. Oddział można dzielić podczas zajęć na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, na zajęciach języków obcych od 24 uczniów, na zajęciach informatyki dokonuje się podziału na mniejsze grupy ze względu na ilość posiadanego sprzętu.

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

7. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

8. Ze względu na znaczne różnice w nauce dopuszcza się możliwość ponownego zweryfikowania składu i liczebności poszczególnych klas, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 20

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły /lub za jego zgodą/ a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.

§ 21

Szkoła zapewnia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej za odpłatnością. W uzasadnionych przypadkach uczniowie korzystają z pomocy np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 22

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 23

1. Szkoła dopuszcza możliwość realizacji nauki religii/etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie poza Zespołem Szkół nr 13. Deklaracje o pobieraniu nauki w tych przedmiotach należy odnawiać w każdym roku szkolnym.

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3. W sytuacji niemożności zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii i etyki na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom zapewnia się opiekę lub zajęcia wychowawcze.

4. Dzieci, które nie biorą udziału w lekcjach religii w czasie trwania zajęć mają zorganizowaną opiekę.

§ 24

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem:

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
b) różnorodności zajęć w każdym dniu,
c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,

2) budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe,

3) uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu zapewnia się nadzór nauczycielski,

4) w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów,

5) dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne,

6) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły,

7) nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) zajęcia praktyczne i ćwiczenia muszą odbywać się pod nadzorem nauczycieli,

9) w laboratorium i pracowni, w których odbywają się zajęcia powinien być umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba.

11) szkoła prowadzi akcję profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego.

§ 25

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 26

1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Udostępnianiem zbiorów biblioteka obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz w miarę możliwości rodziców .

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) wypożyczenie zbiorów poza biblioteką,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

4. Godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni ustala dyrektor szkoły kierując się zasadą, że dostęp do zbiorów powinien być umożliwiony podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Na pracę pedagogiczną nauczyciel – bibliotekarz powinien poświęcać około 2/3 swego czasu pracy. Składa się na nią:

1) udostępnienie zbiorów,
2) działalność informacyjna,
3) przysposobienie czytelnicze i informacyjne uczniów,
4) organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
5) formy aktywizacji czytelnictwa i rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów, np. konkursy, wystawy, imprezy.

6. Zasady wypożyczania książek i korzystania ze zbiorów czytelni określa regulamin biblioteki i czytelni.

7. W wyodrębnionej czytelni udostępnia się do korzystania na miejscu całe zbiory, a przede wszystkim księgozbiór podręczny i czasopisma.

8. W czytelni uczeń korzysta z wydawnictw informacyjnych, kartotek biograficznych i tekstowych, może odrabiać lekcje, przygotowywać się do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

9.W czytelni odbywają się zajęcia wymagające korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego, lekcje biblioteczne oraz inne formy pracy grupowej z czytelnikami np.: praca z aktywem, imprezy czytelnicze.

§ 27

Prace organizacyjne biblioteki i czytelni szkolnej obejmują:

1) gromadzenie zbiorów,

2) ewidencję zbiorów,

3) opracowanie biblioteczne zbiorów,

4) selekcję zbiorów,

5) konserwację zbiorów,

6) organizację warsztatu informacyjnego,

7) organizację udostępniania zbiorów,

8) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

§ 28

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną i czytelnią sprawuje dyrektor, a w szczególności:

1) zapewnia właściwą obsadę personalną bibliotek i czytelni w przypadku dwóch nauczycieli – bibliotekarzy powierza jednemu z nich funkcję kierowniczo- koordynacyjną,
2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,
3) systematycznie kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów,
4) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za jej protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,
5) w porozumieniu z nauczycielem – bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonanie,
6) uwzględnia w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły zadania w dziedzinie edukacji czytelniczej i informacyjnej,
7) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych,
8) zatwierdza tygodniowy rozkład pracy biblioteki,
9) hospituje i ocenia pracę pracowników biblioteki.

2. Zakres czynności nauczycieli bibliotekarzy opracowuje dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ X
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 29

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Można także zatrudnić pedagoga szkolnego, psychologa, logopedę.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 30

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 31

Do zadań nauczyciela należy:

1) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie szkoły,
2) planowanie swojej pracy na cykl edukacyjny z uwzględnieniem podstawy programowej
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, szanowanie godności ucznia,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
6) informowanie rodziców i uczniów, a także radę pedagogiczną o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów,
7) obowiązkowe poinformowanie rodziców o wybranych podręcznikach i programach nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
10) realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole,
11) wykonywanie dodatkowych prac dotyczących sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE, w ramach realizowanych zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych i innych realizowanych zgodnie z zapisem w statucie szkoły.

§ 32

1. Nauczyciel jest uprawniony do:

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2) decydowania o treści programu koła lub zespołu,
3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,
4) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów,
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych ze swojego przedmiotu,
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

3. Ponadto nauczyciel odpowiada za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia.
4) Za nie realizowanie swoich obowiązków lub uchybienie godności zawodu nauczyciel może być postawiony przed komisją dyscyplinarną (m. in. obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę) – dotyczy to wszystkich nauczycieli bez względu na ich status zawodowy.

§ 33

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo -zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

§ 34

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności tworzenie warunków wspomagających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski,
3) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak również uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,
5) prawidłowo prowadzi dokumentację przebiegu nauczania klasy i każdego ucznia /dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne/, przestrzegając terminów wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,.
7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
8) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 35

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.

3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor szkoły.

4. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

1) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2) rozpoznanie sposobu spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
3) pomoc w stworzeniu uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
4) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
5) prowadzenie działalności informacyjnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków i nikotyny na organizm człowieka,
6) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
7) organizowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, na określony odpowiednimi przepisami czas,
8) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
9) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych,
10) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
11) posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych szkoły i przestrzegania jego realizacji,
12) utrzymywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami,
13) składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów,
14) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej itp.

ROZDZIAŁ XI
UCZNIOWIE

§ 36

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach rejonizacji.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez szkołę, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Kryteria o których mowa powyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

§ 37

Uczeń ma prawo do:

1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

5) swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób), rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego,

9) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych,

11) pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej przez prezydenta miasta, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na określony przepisami czas.

§ 38

1.Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka.

2.W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do złożenia skargi w ciągu 7dni do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 39

Uczeń ma obowiązek :

1) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,

2) aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

3) realizować plan lekcji i zajęć,

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) przestrzegać regulamin uczniowski zawarty w WSO Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie.

§ 40

Za wzorową pracę i zachowanie zgodnie z WSO Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie uczeń może otrzymać:

1) pochwałę nauczyciela-wychowawcy,

2) pochwałę dyrektora szkoły,

3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

4) za dobrą naukę i aktywny udział w różnych pracach szkoły uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

§ 41

Za niewłaściwe zachowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych zgodnie z WSO Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

3) naganą z powiadomieniem rodziców,

4) przeniesieniem do innej klasy,

5) przeniesieniem przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły (na wniosek dyrektora szkoły).

§ 42

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w ciągu 7 dni odwołać się od kary:

1) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy,

2) nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły,

3) nałożonej przez dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 44

Wchodząca w skład Zespołu Szkoła Podstawowa nr 13 posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 45

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła jest jednostką budżetową.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 46

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez radę szkoły, na wniosek rady pedagogicznej.

2. W przypadku braku rady szkoły statut uchwala rada pedagogiczna.

3. Po wprowadzeniu kilku zmian do statutu, dyrektor szkoły ustali jednolity tekst statutu.

§ 47

1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność Zespołu Szkół nr13 .

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie szkoły rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

Top