Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY
OCENIANIA

0001
w Szkole Podstawowej Nr 13
im. Orląt Lwowskich
w Szczecinie
Obowiązuje od dnia 01 września 2021 r.

Spis treści:
1. Zasady WZO . . . . . . . . 3
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w trybie stacjonarnym lub/i zdalnym . . . . . . . 5
3. § 8. Zasady oceniania w klasach I – III . . . . 6
4. § 9. Zasady oceniania w klasach IV – VIII . . . . 11
5. § 10 Ustalenia dodatkowe . . . . . 13
6. Ocenianie zachowania . . . . . . . 16
7. § 14 Sposoby powiadamiania o ocenach . . . . 18
8. § 15 Egzamin poprawkowy. Zasady odwołania od oceny niedostatecznej rocznej . . . . . . . . . 18
9. § 16 Zasady odwołania od proponowanej oceny rocznej z przedmiotów i zachowania (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) . . . 19
10. Klasyfikowanie . . . . . . . . 22
11. § 20 Promowanie . . . . . . . . 25
12. § 21 Egzamin ósmoklasisty . . . . . . 26
13. § 22 Postanowienia końcowe . . . . . . 26
14. Załączniki:
Załącznik nr 1 – WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA . . . . . . . 27
Załącznik nr 2 – KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W KLASACH IV – VIII SP . . . . . . 28
Załącznik nr 3 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE OCENY Z ZACHOWANIA . . . . . 31
Załącznik nr 4 – ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I KAR (WYCIĄG ze Statutu Szkoły) . . . . . . 33
Załącznik nr 5 – REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 im. Orląt Lwowskich . . . . . . . . 36

„Każdy na miarę swoich możliwości może osiągnąć sukces.”

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania