WSO SP

ZAŁĄCZNIK A

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla uczniów
klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich
w Szczecinie

Spis treści

1. Zasady WSO
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia
3. Ocenianie zachowania
4. System odwoławczy od oceny niedostatecznej rocznej
5. System odwoławczy od oceny rocznej niekorzystnej dla ucznia
6. Klasyfikowanie
7. Promowanie
8. System nagród i środków wychowawczych
9. Sprawdzian po Szkole Podstawowej
10. Ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania
11. Ustalenia dodatkowe
12. Załączniki (załączniki znajdują się w osobnych plikach na stronie SP):
nr 1 – Wymagania na poszczególne oceny z zachowania
nr 2 – Mam ocenę
nr 3 – Postanowienia końcowe dotyczące oceny z zachowania
nr 4 – System nagród i środków wychowawczych
nr 5 – Regulamin szkolny Szkoły Podstawowej Nr 13

„Każdy na miarę swoich możliwości może osiągnąć sukces.”

Celowe ocenianie pełni – o czym wszyscy wiemy – wiele pozytywnych funkcji. Jest nieodłączną częścią uczenia się i nauczania. Złe ocenianie może demoralizować, uczyć oszustwa, dezinformować ucznia, rodzica, nauczyciela, może też budzić niepotrzebny strach i w konsekwencji doprowadzić do zniechęcenia. Tak więc każdy nauczyciel, wychowawca powinien umieć dostrzec w dziecku jego „mocne strony”, a oceniając dostosowywać wymagania do jego możliwości. Ocena ma zatem pełnić funkcję diagnostyczną, co pozwoli korygować i eliminować błędy w procesie uczenia się (U) i nauczania (N), podsumować, stwierdzić osiągnięcia, zdolności i możliwości ucznia po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego. Nauczyciel natomiast winien wskazywać uczniom kierunki pracy nad swymi zdolnościami tak, aby mogli osiągnąć sukces na miarę swych możliwości.

ZASADY WSO

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 199 poz. 2046).

§ 1

Dla potrzeb oceniania postępów edukacyjnych ucznia oraz oceniania jego zachowania rok szkolny podzielono na dwa semestry:

1. Pierwszy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do dnia ustalonego przez radę pedagogiczną.

2. Drugi trwa od ostatniego dnia kończącego pierwszy semestr do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonego przez MEN.

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Proces wewnątrzszkolnego oceniania:

1) jest integralną częścią składową procesu nauczania i pomaga nauczycielom osiągać zaplanowane cele;

2) dostarcza nauczycielom informacji o efektywności ich pracy, skuteczności metod, ćwiczeń, pomocy dydaktycznych;

3) umożliwia nauczycielom zdiagnozowanie umiejętności poszczególnych uczniów i klas jako całości;

4) umożliwia także porównanie osiągnięć uczniów ze standardami wymagań;

5) informuje uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

6) pomaga uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

7) zwiększa motywację uczniów do nauki.

3. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców bądź prawnych opiekunów;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w szkole, ale zgodnej z wytycznymi MEN;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

§ 3

1. Oceniania wewnątrzszkolnego dokonują nauczyciele uczący w danym oddziale.

2. Oceniając , nauczyciel dostarcza uczniowi informacji o:
1) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych;
2) skuteczności wybranych metod uczenia się;
3) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

3. Oceny są informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru
pedagogicznego o:

1) efektywności procesu nauczania (N) i uczenia się (U);
2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem;
3) postępach uczniów.

4. Nauczyciel powinien sprawdzać pracę uczniów i jej efekty na bieżąco, po zrealizowaniu działu programu oraz na zakończenie semestru i roku szkolnego.

5. Osiągnięcia uczniów można badać za pomocą testów, sprawdzianów, dyktand, prac
pisemnych, ustnych wypowiedzi, prac domowych, kartkówek, prac dodatkowych wykraczających poza program nauczania, wytworów artystycznych uczniów.

6. Ocena za pisemne wypowiedzi uczniów wystawiana będzie wg następujących progów procentowych:

do 30% – niedostateczny
31 – 49% – dopuszczający
50 – 73% – dostateczny
74 – 89% – dobry
90 – 99% – bardzo dobry
100% – celujący

a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio:
do 25% – niedostateczny
26 – 45% – dopuszczający
46 – 65% – dostateczny
66 – 85% – dobry
86 – 99%- bardzo dobry,
100% – celujący

7. Każda praca klasowa, sprawdzian godzinny, czy test muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika po uprzednim powtórzeniu i określeniu sprawdzanego materiału.

8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż 2 sprawdziany i 1 praca klasowa. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna z form sprawdzania wiadomości.

9. Kartkówka ok. 15 min. obejmująca 2-3 lekcje musi być zapowiedziana na ostatniej lekcji i oddana po sprawdzeniu w ciągu tygodnia.

10. Kartkówka 5-10 min. obejmująca umiejętności i wiadomości z ostatniej lekcji nie musi być zapowiedziana. Nauczyciel po sprawdzeniu oddaje ją uczniowi na następnej lekcji.

11. Prace, o których mowa w ust. 6 powinny być ocenione i oddane uczniowi w ciągu 2 tygodni od ich napisania.

§ 4

1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna jest oceną opisową za wyjątkiem religii/etyki, gdzie obowiązuje ocena wg ust. 8. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla klas I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. W edukacji wczesnoszkolnej ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. Ocenianie bieżące obejmuje sześciopunktowy system oceniania i zostało podzielone na 3 kategorie:

• rozwój poznawczy, na który składają się:
- mówienie i słuchanie,
- czytanie i pisanie,
- umiejętności gramatyczne i ortograficzne,
- umiejętności matematyczne,
- umiejętności przyrodniczo geograficzne i społeczne,
• rozwój artystyczny na który składają się:
- umiejętności muzyczne, techniczne, plastyczne i fizyczne,
• rozwój społeczno-emocjonalny.

3. Zgodnie z sześciopunktowym systemem oceniania w kl. I-III:

6 pkt uzyskuje uczeń, który:
- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz
życiem społecznym,
- aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę,
- jest systematyczny,
- jest zawsze przygotowany do lekcji,
- sięga do różnych źródeł informacji,
- sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,
- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,
- opanował wiedzę wykraczającą poza program,

5 pkt uzyskuje uczeń, który:
- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych,
- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest systematyczny,
- jest przygotowany do lekcji,
- rozwija swoje zainteresowania,
- operuje zdobytymi wiadomościami,
- kończy pracę w przewidzianym czasie,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w zakresie pełnym,

4 pkt uzyskuje uczeń, który:
- aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe,
- aktywnie pracuje na lekcji,
- jest systematyczny,
- jest przygotowany do lekcji,
- przejawia i rozszerza zainteresowania,
- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
- opanował wiedzę przewidzianą w programie w zakresie rozszerzonym,
- kończy pracę w przewidzianym czasie,

3 pkt uzyskuje uczeń, który:
- pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela,
- jest mało systematyczny,
- nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
- nie przejawia aktywności na lekcji,
- opanował w pełni podstawowe wymagania programowe,
- wymaga stałej motywacji do pracy,

2 pkt uzyskuje uczeń, który:
- pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela,
- jest niesystematyczny,
- jest często nieprzygotowany do lekcji,
- jest bierny na lekcji,
- opanował wymagania programowe w zakresie koniecznym, niezbędnym do dalszej nauki,
- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie,

1 pkt uzyskuje uczeń, który:
- zazwyczaj nie pracuje na zajęciach,
- najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji,
- nie bierze udziału w zajęciach,
- nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
- nie wykazuje chęci do pracy.

4. Każdy test sprawdzający w edukacji wczesnoszkolnej będzie sprawdzany z uwzględnieniem następujących progów procentowych:

do 30% – 1 pkt
31 – 49% – 2 pkt
50 – 73% – 3 pkt
74 – 89% – 4 pkt
90 – 99% – 5 pkt
 100% – 6 pkt

a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio:
do 20% – 1 pkt
21 – 40% – 2 pkt
41 – 60% – 3 pkt
61 – 80% – 4 pkt
81 – 100%- 5 pkt

5. W ocenie opisowej dopuszcza się określenie: wspaniale, dobrze, musisz popracować.

Ocena opisowa powinna uwzględniać następujące obszary:

1) możliwości dziecka,
2) zaangażowanie i wkład pracy,
3) stopień opanowania materiału,
4) umiejętności rozwiązywania problemów,
5) postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym,
6) osobiste sukcesy dziecka.

6. Zachowanie uczniów oceniane będzie w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących określeń: wzorowo, bardzo dobrze, poprawnie, nieodpowiednio.

Kryteria do oceny opisowej zachowania się ucznia:

A) Kultura osobista:
- przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
- przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
- potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
- jest opiekuńczy, szanuje godność innych,
- szanuje własność osobistą i społeczną.

B) Aktywność:
- chętnie udziela pomocy i podejmuje zadania w klasie,
- wykazuje aktywność podczas zajęć.

C) Stosunek do obowiązków szkolnych:
- jest obowiązkowy, pracowity, odpowiedzialny,
- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

D) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
- umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach szkolnych i państwowych,
- aktywnie uczestniczy w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią.

Wymagania dotyczące zachowania – skala ocen:

Wzorowe: uczeń jest wzorem pod każdym względem; systematycznie odrabia prace domowe; jest punktualny; przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole; umie współpracować z kolegami w zespole; potrafi opanować emocje, takie jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja; udziela pomocy kolegom, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i organizowanych konkursach.

Bardzo dobre: prezentuje właściwą postawę, przestrzega norm zachowania w klasie i w szkole, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest obowiązkowy i pilny.

Poprawne: uczeń prezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia; nie przeszkadza na lekcjach; systematycznie odrabia prace domowe; jest punktualny; na ogół przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole.

Nieodpowiednie : brak właściwej postawy; uczeń nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych; nie potrafi przestrzegać ustalonych zasad zachowania w szkole; nie potrafi opanować emocji; przeszkadza na lekcjach.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia stosownej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

7. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych.
- promocję do klasy programowo wyższej z wyjątkiem sytuacji, w której rada pedagogiczna podjęła uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8. W wyniku realizacji edukacji wczesnoszkolnej uczeń kończący klasę III ma ukształtowaną postawę prospołeczną i otwartą wobec świata.

9. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne, końcowe ustala się wg następującej skali:

1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.

Ustalona ocena śródroczna jest końcoworoczną w przypadku przedmiotu, którego nauczanie zakończyło się w pierwszym semestrze. W innym przypadku ocena końcoworoczna ujmuje materiał z całego roku i nie jest średnią arytmetyczną ocen z semestrów. Ocena końcowa jest ostatnią oceną śródroczną lub końcoworoczną z danego przedmiotu z cyklu kształcenia.

§ 5

1. W oparciu o realizowany przez siebie program nauczania, każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania wymagań programowych na poszczególne oceny, posiłkując się załącznikiem nr 13 i udostępnia je uczniowi, rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego w ciągu trzech pierwszych tygodni nauki informuje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami na początku roku szkolnego informuje ich o wymaganiach z poszczególnych przedmiotów i zasadach oceniania zachowania.

§ 6

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania o 1/3 trudniejszych treści programowych tj. 0 33%. Dotyczy to tylko umiejętności i wiadomości koniecznych (ocena dopuszczająca) i podstawowych (ocena dostateczna).

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki techniki należy w szczególności brać pod uwagę wkład pracy ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”.

§ 7

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są archiwizowane do końca roku szkolnego i na życzenie ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów są do wglądu za pośrednictwem wychowawcy na tzw. „wywiadówkach” ewentualnie pokazuje je nauczyciel przedmiotu.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić pisemnie bądź ustnie.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz postępów i wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń bierze się pod uwagę:

1) przygotowanie do lekcji:
a) strój sportowy – koszulka, spodenki, obuwie zmienne. Przy braku stroju 3 razy uczeń nie ponosi konsekwencji, czwarty raz – otrzymuje ocenę niedostateczną,
b) związane włosy,
c) zdjęta biżuteria.

2) aktywność:
a) aktywny udział w zajęciach (trzy plusy – ocena bardzo dobra),
b) zdobycie miejsca w zawodach sportowych (ocena celująca).

4. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności, wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów rozporządzenia. Dopuszcza się stosowanie „+” i „–” .

OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 8

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i po za nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) właściwe przygotowanie się i zachowanie na zajęciach szkolnych;
9) dbałość o schludny wygląd;
10) właściwe zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
11) systematyczne usprawiedliwianie nieobecności na najbliższej godzinie wychowawczej.

Postanowienia ogólne.

Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych, kiedy uczeń nagminnie łamie postanowienia STATUTU SZKOŁY i kryteria oceniania ustalone przez szkołę. Natomiast sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać na ocenę z zachowania. Nie zwalnia to nauczycieli od udzielenia uczniowi pouczenia, czy podjęcia stosownych działań zapobiegawczych.

2. Zabronione jest używanie komórek na lekcji (mają być wyłączone), odtwarzaczy MP3, dyktafonów oraz innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego szkoły.

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że :
* rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

6. Ocenę zachowania końcową i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne z zastrzeżeniem, iż przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Zasady ustalania oceny z zachowania:

1) Ocena zachowania zawiera następujące treści:

a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:
- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia wynikające z obowiązku szkolnego;
- sumienność w nauce;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły;
- dbałość o prestiż i renomę szkoły, reprezentowanie jej na zewnątrz;
- dbałość o mienie własne, kolegów, szkolne, publiczne.

b) zaangażowanie w życie szkoły:
- wypełnianie obowiązków wynikających z organizacji życia szkolnego;
- czynny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.
- szanowanie i tworzenie dobrych tradycji szkoły;
- rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień.

c) kultura osobista i respektowanie zasad współżycia społecznego:
- postawa wobec osób dorosłych (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) i kolegów;
- sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych;
- uczciwe postępowanie i reagowanie na wszelkie przejawy zła;
- dbałość o kulturę słowa i niekonfliktowy sposób bycia;
- dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia;
- udział w uroczystościach szkolnych w stroju galowym;
- nieuleganie nałogom;
- dbałość o naturę i środowisko, w którym żyjemy.

2) Naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może otrzymać uczeń, w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Ocena ta ma na celu ograniczenie nagminnego naruszania przez część uczniów przyjętych norm i zasad współżycia społecznego ustalonych w STATUCIE SZKOŁY.

8. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zachowania dla ucznia kl. IV – VI zawiera załącznik nr 1.

9. Szczegółowe kryteria uwzględniające poszczególne oceny z zachowania dla kl. IV – VI zawiera załącznik nr 2.

10. Postanowienia końcowe dotyczące oceny z zachowania zawiera załącznik nr 3.

11. Szczegółowe wytyczne w zakresie praw i obowiązków ucznia Szkoły Podstawowej Nr 13 zawiera załącznik nr 5.

SPOSOBY POWIADAMIANIA O OCENACH

§ 9

1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapisywania wyników obserwacji zachowania ucznia zgodnie ze STATUTEM SZKOŁY w dzienniku.

2. Przed rocznym/semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych/semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w STATUCIE SZKOŁY.

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o proponowanych ocenach z przedmiotów oraz o ocenie z zachowania na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami.

4. Wychowawca klasy powinien uzyskać na piśmie potwierdzenie od rodziców/prawnych opiekunów przyjęcia do wiadomości informacji na temat proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania.

5. Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami, na których są przekazywane wiadomości o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów odbywają się w ciągu roku szkolnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

SYSTEM ODWOŁAWCZY OD OCENY NIEDOSTATECZNEJ ROCZNEJ

§ 10

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjny może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Uczeń, o którym mowa w § 10 ust1, składa na piśmie prośbę do dyrektora szkoły o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego na ocenę dopuszczającą. Prośba ta musi wpłynąć do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. W klasach programowo najwyższych jest możliwe zdawanie egzaminu poprawkowego maksymalnie z dwóch przedmiotów.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z techniki, plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i występujący jako egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły przewiduje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego zawiera:

1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu,
5) ocenę ustaloną przez komisję,
6) pisemne prace ucznia,
7) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
8) podpis ucznia/rodzica jako wyraz przyjęcia do wiadomości wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń, o którym mowa w § 10 ust.1 musi wykonać 70% zadań na daną ocenę.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem zawartym w pkt 12.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Każdorazowo decyzję podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z problemem ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września.

SYSTEM ODWOŁAWCZY OD PROPONOWANEJ Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA OCENY ROCZNEJ (z wyłączeniem oceny niedostatecznej).

§ 11

1. Uczeń klas 4 – 6 lub jego rodzic/prawny opiekun, który nie zgadza się z propozycją rocznej oceny z danego przedmiotu lub zachowania, może odwołać się od tej oceny. Dotyczy to jedynie ucznia, który:

- nie opuszczał lekcji bez usprawiedliwienia (dopuszcza się max 2 h nieusprawiedliwionej nieobecności);
- pisał wszystkie sprawdziany i prace klasowe w terminie planowym lub dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela;
- na bieżąco poprawiał słabe oceny;
- nie ma orzeczenia o dostosowaniu wymagań programowych;
- termin sprawdzianu weryfikującego zasadność proponowanej oceny z danego przedmiotu ustala się z uczniem, rodzicem ( prawnym opiekunem ) nie później niż 5 dni po zgłoszeniu zastrzeżeń.

2. Uczeń, o którym mowa w § 11 ust.1 lub jego rodzic/prawny opiekun, składa na piśmie prośbę do nauczyciela o sprawdzian na ocenę wyższą o 1 stopień od proponowanej.

1) Przyjmuje się następujący tryb postępowania:

• Nauczyciel dostarcza uczniowi zakres wymagań i materiał rzeczowy z danego przedmiotu na wskazaną przez ucznia ocenę i ustala termin i sposób sprawdzenia jego kompetencji na ocenę wyższą niż zaproponowana;
• W oparciu o wynik sprawdzianu nauczyciel sporządza notatkę o uzyskanej przez ucznia rocznej ocenie. Uzyskanie niższej oceny za sprawdzianu nie może wpłynąć na obniżenie oceny proponowanej;
• Warunkiem uzyskania oceny wyższej od proponowanej jest prawidłowe wykonanie zadań w 90%;
• Uczeń zobowiązany jest złożyć podpis potwierdzający zapoznanie się z uzyskanym wynikiem ze sprawdzianu;
• Nauczyciel przechowuje sprawdzian zgodnie z ustalonym w szkole terminem tj. do 1 września kolejnego roku szkolnego.

2) Uczeń ma prawo do ponownego przeanalizowania jego oceny z zachowania. Prośbę swą zgłasza wychowawcy na piśmie jednocześnie wskazując chęć podjęcia działań, które mogą wpłynąć na podwyższenie jego oceny z zachowania.
Nauczyciel-wychowawca po ponownym przeanalizowaniu działań ucznia w zakresie zachowania oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły o jego zachowaniu podejmuje decyzję. Jeśli jego zdaniem uczeń spełnił wszystkie przewidywane na daną ocenę kryteria, wystawia mu roczną ocenę z zachowania wyższą od proponowanej.

3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od wystawionej przez nauczyciela oceny do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 uzgadnia dyrektor z uczniem lub jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

6. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako – przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady szkoły.

7. Nauczyciel , o którym mowa w ust 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z § 10.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie) nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, w ustalonym przez dyrektora szkoły.

12. Przepisy ust. 3 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

13. Uczniowi, który nie wykonał zadań na podwyższoną ocenę pozostawia się zaproponowaną wcześniej przez nauczyciela przedmiotu.

KLASYFIKOWANIE

§ 12

1. Klasyfikowanie semestralne i roczne przeprowadza się w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w § 1 pkt. 1, 2 i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w STATUCIE SZKOŁY – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i na ustaleniu pozytywnej oceny opisowej z tych zajęć oraz za zachowanie a wyrażonej cyfrą z religii/etyki.

3. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym zawartym w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny za zachowanie i z religii/etyki wg skali, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 8 ust. 5.

§ 13

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z jednego lub dwóch przedmiotów może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 10.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i przeprowadza się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący się w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający z szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 14

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w oddziale programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 15

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły wg trybu dotyczącego egzaminu poprawkowego (§10).

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami i przeprowadza się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonych terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

PROMOWANIE

§ 16

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie, tj. uczeń sprostał wymaganiom edukacyjnym przewidzianym dla danego etapu kształcenia. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 i 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej może pozostać na drugi rok w tej samej klasie:
1) po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia po wcześniejszych comiesięcznych informacjach dotyczących istniejących braków w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności;
2) jeżeli rodzica/prawnego opiekuna ucznia informowano co miesiąc o istniejących brakach w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności przez ucznia;
3) pod warunkiem gdy nauczyciel zgodnie ze wskazówkami poradni psychologiczno – pedagogicznej albo innej specjalistycznej poradni dostosował program nauczania do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym w danej klasie;
4) jeśli szkoła w miarę swoich możliwości stworzyła uczniowi warunki do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach w formie zajęć wyrównawczych lub indywidualizację procesu dydaktycznego, modyfikację prac domowych;
5) mimo podjętych przez szkołę i nauczyciela działań zawartych w punktach 1-3 uczeń nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianu umiejętności zawartych w podstawie programowej i nie uzyskał po raz drugi oceny nagannej z zachowania.

6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

§ 17

Szczegółowe przepisy dot. nagrodzenia uczniów, wyróżnień i kar znajdują się w STATUCIE SZKOŁY. Wyciąg: załącznik nr 4.

SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

§ 18

1. Sprawdzian na zakończenie klasy szóstej ma charakter powszechny i obowiązkowy, przeprowadza się go w kwietniu w ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

3. Wyniki sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie ma on wpływu na ukończenie szkoły.

4. 1) uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji;
2) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, albo przerwał sprawdzian z powodu pogorszenia się stanu zdrowia, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
3) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

5. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesyła do szkoły w terminie do 10 czerwca każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w pkt 14. 2 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

6. Protokoły z przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

§ 19

1. W procesie ewaluacji SSO udział biorą:

1) uczniowie (ankiety, dyskusje na godz. wychowawczych, na zebraniach SU),
2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankietę)
3) nauczyciele (podczas zebrań rady pedagogicznej).

2. Po każdym zakończonym roku szkolnym poddajemy weryfikacji SSO, wyciągamy wnioski, które będą pomocne w dalszej pracy.

3. W ciągu semestru nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wnosić o zmiany w WSO do dyrektora szkoły.

4. Wszelkie zmiany w SSO dokonuje i zatwierdza rada pedagogiczna.

5. Sytuacje nie ujęte w SSO na prośbę ucznia/rodzica najpierw rozpatruje nauczyciel przedmiotu w ramach tzw. „umowy między uczniem i nauczycielem” podpisywanej na początku roku szkolnego, a dopiero w następnej kolejności dyrektor szkoły.

USTALENIA DODATKOWE

§ 20

1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (min. tygodniowej). Nauczyciel może egzekwować od ucznia wiadomości w terminach z nim uzgodnionych, ale nie dłuższych niż miesiąc.

2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda są obowiązkowe, jeśli uczeń nie był w szkole pisze je w terminie późniejszym po uzgodnieniu z nauczycielem.

3. Poprawić można tylko raz prace z § 3 ust. 7, 9, 10 z oceną negatywną, za którą uznaje się ocenę niedostateczną.

4. W semestrze uczeń może być nieprzygotowany 3 razy z przedmiotów, z których ma 3, 4 lekcje tygodniowo i raz z przedmiotów, z których ma 1, 2 godz. tygodniowo.

5. Nie przygotowanie obejmuje odpowiedzi ustne, prace domowe, prace naukowe. Musi jednak ten fakt uczeń zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

6. Informacje o stopniach z pisemnych prac kontrolnych będą podawane przez nauczycieli do zeszytu przedmiotowego. Prawem rodzica/prawnego opiekuna jest zapoznanie się z nimi i podpisanie.

7. Roczna kontrola osiągnięć uczniów musi być zapowiedziana z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

8. Po poprawie oceny niedostatecznej na inną pozytywną, przy klasyfikacji pod uwagę bierzemy tę drugą.

9. Uczeń ma prawo do pomocy przy wyrównaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach w ramach:

1) zajęć świetlicowych,
2) zajęć wyrównawczych,
3) dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu.

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

11. Uczeń w ramach zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w szkole może być zobowiązany do wykonania prac społeczno – użytecznych.

12. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za świadome lub przypadkowe wyrządzenie szkody przez ich dzieci.

13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia, o którym powyżej mowa, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Top