Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 13
W SZCZECINIE
(tekst poprawiony, uchwalony dnia 11.04.2014 r.)
Na podstawie art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie.
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ZAKRES DZIAŁANIA
§1
1. Podstawą prawną działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie jest art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Statut Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie oraz niniejszy Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie.
§2
1. Rada Rodziców działa pod nazwą Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 13
w Szczecinie.
2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Zespołu Szkół
nr 13 w Szczecinie.
3. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) i instytucjami w realizacji zadań Szkoły, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o następującej treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 13, 70 – 880 Szczecin, ul. Bałtycka 1 A, tel. 091 4647516.
5. W skład Zespołu Szkół nr 13 wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich,
b) oraz Gimnazjum 31 przy ulicy Bałtyckiej 1 A w Szczecinie.
§3
1. Terenem działania Rady Rodziców jest Zespół Szkół nr 13.
2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
§4
1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych zwanych dalej radami klasowymi.
a) Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (opiekunów prawnych) w każdym roku szkolnym.
b) Termin pierwszego zebrania rodziców (opiekunów prawnych) w klasach, w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
c) Podczas zebrań klasowych rodzice wybierają rady klasowe składające się z trzech rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy.
d) W wyborach do rad klasowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic (opiekun prawny). Zgłoszenia kandydatów do rady klasowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
e) Kandydat do rady klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
f) Wybory do rad klasowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca klasy w głosowaniu tajnym.
g) Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady klasowej:
a. powołanie komisji skrutacyjnej,
b. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c. przygotowanie kart do głosowania,
d. nadzorowanie przebiegu głosowania,
e. podanie wyników głosowania.
h) Zadania komisji skrutacyjnej
a. przeprowadzenie głosowania,
b. policzenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania- nazwisk trzech osób,
które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców.
i) Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady klasowej.
j) Na karcie do głosowania wpisuje się nazwiska swoich kandydatów, od 1 do 3 nazwisk. Osoby kandydujące mogą oddać głos na siebie.
k) Rodzice (opiekunowie prawni) wybrani do Oddziałowej Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady Oddziałowej i skarbnika oraz ustalają, która spośród trzech wybranych osób będzie pełniła funkcję delegata do Rady Rodziców Szkoły
i jego zastępcy. Przewodniczący sporządza „Informację o wyborze delegata do Rady Rodziców i skarbnika klasy”, której wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu. Informację tę delegat wręcza przewodniczącemu zebrania na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu Plenarnym Rady Rodziców.
l) Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa 1 rok.
m) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
§ 5
1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
a) Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady klasowej, który wyraził wolę bycia przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców.
b) W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad klasowych ( jeden rodzic może reprezentować dwie klasy).
c) Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
d) Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły lub przewodniczący Rady Rodziców z poprzedniej kadencji i prowadzi zebranie do czasu wybrania nowego przewodniczącego Rady Rodziców.
e) Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
f) Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców
w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
g) Głosowanie tajne – członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez prowadzącego zebranie Rady Rodziców.
h) Zadania osoby prowadzącej zebranie podczas wyborów na przewodniczącego Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
i) Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
j) Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
k) Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
l) Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
m) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
n) Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania (ustępujący Przewodniczący służy głosem doradczym).
o) Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
a. zastępcę przewodniczącego,
b. sekretarza,
c. skarbnika,
d. komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
p) Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków rady rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
q) W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.
r) W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.
s) Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
t) Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
u) Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
v) Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
w) Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
x) Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
y) W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
z) Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z czterech osób.
aa) Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji na zebraniu Rady Rodziców na którym komisja została powołana bądź na pierwszym swoim posiedzeniu.
bb) Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok szkolny,
cc) Rodzice (opiekunowie prawni) stanowiący Radę Rodziców szkoły, bądź w przypadku Rad Oddziałowych, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów danej klasy mogą odwołać Szkolną Radę Rodziców bądź Oddziałową Radę Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:
a. utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych stanowiących połowę reprezentantów rad klasowych w Szkolnej Radzie Rodziców, bądź
w przypadku Rad Oddziałowych reprezentujących co najmniej 10 uczniów danej klasy,
b. odejścia dziecka ze szkoły bądź z klasy,
c. rezygnacji z pełnionej funkcji.

ROZDZIAŁ III
ZADANIA I KOMPETENCJE

§6 Zadania i kompetencje rad klasowych.
1. Rada klasowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
2. Rada klasowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
3. Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący.
4. Przewodniczący rady klasowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy i radę klasową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów.

§7 Zadania i kompetencje Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady klasowej, wybrany
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy.
3. Rada Rodziców może opiniować przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
4. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej
o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
6. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:
a) dyrektora szkoły,
b) samorządu uczniowskiego,
c) organu prowadzącego szkołę,
d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
7. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
8. Rada Rodziców może opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
9. Rada Rodziców może opiniować delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
10. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
11. Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju (obligatoryjnego
w szkołach podstawowych i gimnazjach) noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.
12. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
§8
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
2. Kolejne zebrania zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców, nie rzadziej niż raz na
3 miesiące, lub w uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły.
3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
§9
4. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
5. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
6. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
7. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału
w głosowaniach.
§10
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
f) przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
h) informowanie członków Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
i) podpisywanie uchwał Rady Rodziców, protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
j) Sporządzenie zestawienia środków finansowych – wydatków i wpływów Rady- za miniony rok szkolny, stanowiącego podsumowanie pracy Rady Rodziców
i przedstawienie go na pierwszym w następnym roku szkolnym, zebraniu Rady Rodziców.
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
§11 Zadania sekretarza Rady Rodziców:
1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium,
6. wypełnianie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
§12 Zadania skarbnika Rady Rodziców:
1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
2. wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
3. wypełnianie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
§13 Zadania Prezydium Rady Rodziców:
1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące,
3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
7. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
§14 Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
b. wypełnianie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
c. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
d. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
§15 Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie nadzoru nad bieżącą pracą Rady Rodziców i jej organów, a w szczególności:
a. sprawdzaniem Quorum wymaganego oraz przeliczanie liczby członków Rady Rodziców i jej zgodności z listą obecności,
b. czuwanie nad prawidłowym trybem głosowania podczas prac Rady Rodziców,
c. sprawowaniem nadzoru nad stopniem realizacji podjętych uchwał,
d. sprawowaniem nadzoru nad działalnością finansową Rady Rodziców,
e. sprawowaniem pieczy nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Rady Rodziców oraz przepisów regulujących działalność Rady Rodziców.
2. Obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przejmuje zastępca w przypadku uzasadnionej nieobecności przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż jeden raz podczas trwania kadencji przy czym Komisja Rewizyjna ma obowiązek na koniec trwania kadencji podsumować w swoim sprawozdaniu działalność Rady Rodziców.
§16
1. Nieobecny na zebraniu Rady Rodziców członek Rady Rodziców, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
2. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
3. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
4. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i sekretarz, bądź zastępujący go protokolant.

ROZDZIAŁ V
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§9
1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów spośród osób obecnych na zebraniu Rady.
3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.
4. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
6. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
7. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.
8. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
9. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
10. W przypadku równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
11. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM RADY RODZICÓW
§10
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców w wysokości corocznie ustalanej przez Radę Rodziców, wpłacanych najpóźniej do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego.
2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
3. Rada Rodziców pod koniec roku szkolnego zwraca wychowawcom klas kwotę równą wartości 30 procent wpłat danej klasy z przeznaczeniem na zakup nagród dla wytypowanych przez wychowawców uczniów w terminie do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
§ 11
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody, stypendia,
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
§ 12
1. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
- przewodniczący,
- skarbnik.
2. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców.
§ 13
1. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych
z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski
f) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie.
§14
Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady za miniony rok szkolny opracowane z pomocą skarbnika Rady.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
Niniejszy Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie może ulec zmianom poprzez zatwierdzenie stosownej uchwały Rady Rodziców.
§ 16
Członkowie rady rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie został uchwalony dnia 11.04.2014 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

załącznik nr 1
Informacja Oddziałowej Rady Rodziców kl. …… Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum
Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie w sprawie wyboru delegata do Rady Rodziców oraz skarbnika klasy.

Oddziałowa Rada Rodziców informuje, że:
1) delegatem do Rady Rodziców został/-a:
Imię i nazwisko …………………..………………….…….
Telefon kom. ……………………….………………………
Adres e-mail ………………………………….…………….
2) Skarbnikiem klasy został/-a:
Imię i nazwisko …………………..………………….…….
Telefon kom. ……………………….………………………
Adres e-mail ………………………………….…………….
…………………………………………………………
(podpis Przewodniczącego Oddziałowej Rady Rodziców)