Program rozwoju

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

IM. ORLĄT LWOWSKICH W SZCZECINIE

NA LATA 2004 – 2009

SPIS TREŚCI

1. WIZJA SZKOŁY

2. MISJA SZKOŁY

3. ATUTY SZKOŁY

4. SŁABE STRONY SZKOŁY

5. CELE GŁÓWNE

6. PRIORYTETY SZKOŁY

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU
KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. OPIEKA I WYCHOWANIE

III. PROMOCJA SZKOŁY ORAZ ROZWIJANIE
PRZYJAZNEJ I OTWARTEJ SZKOŁY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

IV. BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY

7. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

8. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH
PRIORYTETACH

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. WIZJA SZKOŁY

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 to człowiek rozumiejący potrzeby innych ludzi, samodzielny odpowiedzialny, pragnący zdobywać wiedzę, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, mający poczucie więzi ze swoją miejscowością

2. Nauczyciel uczący w SP 13 to człowiek otwarty, rozumiejący uczniów, inspirujący ich do zdobywania wiedzy, posiadający autorytet.

3. Rodzice współdecydują o sposobach i celach wychowania dzieci, doradzają, opiniują zamierzania wychowawcze szkoły.

4. Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności twórczego myślenia, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego.

5. Szkoła dostosowuje formy i metody nauczania do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości uczniów oraz stwarza warunki do ich rozwoju na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

2. MISJA SZKOŁY

1. Wspieramy nieustannie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.

2. Proponujemy wartości oparte na chrześcijańskich postawach.

3. Zapewniamy uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.

4. Nauczyciele prowadzą ciekawe i inspirujące zajęcia, relacje między nauczycielami i uczniami oparte są na wzajemnym szacunku i życzliwości.

5. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który sprosta wyzwaniom dorosłego życia, będzie umiał odróżnić dobro od zła, będzie szanował godność osoby ludzkiej, będzie umiał znaleźć sens i cel swojego istnienia.

6. Przekonamy ucznia, ze kształcenie jest procesem permanentnym.

7. Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców są znane i każda ze stron zobowiązana jest do ich szanowania i przestrzegania.

3. ATUTY SZKOŁY

- Sukcesy w sporcie i innych konkursach przedmiotowych;

- Promocja zdrowego trybu życia;

- Indywidualne podejście do uczniów, różnorodność form i metod nauczania;

- Przyjazna i życzliwa atmosfera w szkole;

- Wykwalifikowana i doskonaląca się ustawicznie kadra nauczycielska;

- Nauka języka obcego wspierana corocznymi wyjazdami do Niemiec;

- Współpraca z teatrem w Schwedt;

- Oferta zajęć pozalekcyjnych adekwatna do możliwości szkoły;

- Uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych od rangi międzyszkolnej do wojewódzkiej;

- Organizowanie konkursów międzyszkolnych oraz zawodów sportowych;

- Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym;

- Kultywowanie tradycji naszych przodków oraz godne reprezentowanie imienia „Orląt Lwowskich”.

4. SŁABE STRONY SZKOŁY

- Niedostateczna pomoc uczniom mającym problemy w nauce;

- Niewystarczająca praca z uczniem zdolnym;

- Ograniczona ilość godzin na zajęcia pozalekcyjne;

- Mała ilość pomocy dydaktycznych dostosowanych do nowych programów i metod pracy;

- Często zmieniające się prawo oświatowe;

- Stale zmniejszająca się ilość środków finansowych na utrzymanie szkoły;

- Wzrastające ubóstwo rodzin naszych podopiecznych.

5. CELE GŁÓWNE

1. Nawiązywanie konstruktywnych relacji z rodzicami, które sprzyjać będą powstawaniu pozytywnych więzi między domem a szkołą.

2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły, dostarczenie wzorców zachowań pozbawionych agresji.

3. Doskonalenie jakości i efektów kształcenia poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.

4. Opieka nad uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi i fizycznymi oraz mającymi problemy w nauce.

5. Wykorzystanie wniosków z przeprowadzonych egzaminów w klasach trzecich i szóstych do podnoszenia poziomu wiadomości i praktycznych umiejętności uczniów.

6. Promowanie szkoły w środowisku, prezentowanie aktualnych osiągnięć.

7. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.

8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

9. Wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez uczenie tolerancji i empatii.

6. PRIORYTETY SZKOŁY

Priorytetami szkoły są:

- Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia.

- Opieka i wychowanie.

- Promocja szkoły oraz rozwijanie przyjaznej i otwartej szkoły dla społeczności lokalnej.

- Baza i wyposażenie szkoły.

7. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Zasadą tworzenia i realizacji programu rozwoju szkoły jest jego otwartość rozumiana jako możliwość dokonywania zmian uwarunkowanych rzeczywistymi potrzebami.

2. Na terenie osiedla szkoła jest instytucją wspierającą rozwój młodego pokolenia. Wykwalifikowana kadra gwarantuje harmonijny rozwój wychowanków zgodnie z ich osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Szkoła nosi zaszczytne imię Orląt Lwowskich, których wzorce osobowe wywierają wpływ na kształtowanie osobowości i drogi życiowej uczniów.

3. Cele rozwoju szkoły zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonej diagnozy członków rady pedagogicznej.


8. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH

ZADANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA EWALUACJA
ORGANIZACJA I
PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA
Gromadzenie opinii o programach nauczania na bieżąco dyrekcja nauczyciele dyskusja, opinia, metodyka opinie nauczycieli o realizowanych programach
nauczania
Ewentualna modyfikacja programów nauczania lub
opracowanie i wdrożenie programów autorskich, bądź innowacji
pedagogicznych przez nauczycieli
zatwierdzenie w sierpniu do realizacji w ciągu
roku szkolnego
nauczyciele przedmiotów omówienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej lepsze efekty nauczania (mniejsza ilość ocen
nieodpowiednich oraz osób niepromowanych)
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
zawodów sportowych
zgodnie z harmonogramem nauczyciele przedmiotów nauczyciele wychowania
fizycznego
dzienniki zajęć pozalekcyjnych, spis osób
startujących w konkursach
listy nagrodzonych i laureatów konkursów w
księdze osiągnięć oraz ich liczba
Przeprowadzenie diagnoz we wszystkich klasach wrzesień oraz zgodnie z harmonogramem nauczyciele poszczególnych przedmiotów testy diagnozujące sprawozdania i analizy wyników oraz wskazówki
dla rodziców do pracy z dzieckiem
Analiza wyników sprawdzianu próbnego oraz
właściwego
koniec pierwszego i drugiego semestru zespoły samokształceniowe dyskusja w zespołach samokształceniowych, na
Radzie Pedagogicznej
zestawienie słabych i mocnych stron oraz
wniosków do pracy z uczniami
Opracowanie planu diagnoz, badających stopień
przygotowania uczniów do zdawania sprawdzianu
na początku roku szkolnego dyrekcja i zespoły samokształceniowe harmonogram diagnoz dla poszczególnych klas wykaz przeprowadzonych diagnoz zgodnie z
ustalonym harmonogramem
Rozwijanie zainteresowań, pielęgnowanie
uzdolnień i stymulowanie rozwoju uczniów szczególnie zdolnych
cały rok wszyscy nauczyciele programy pracy kółek, galeria pucharów,
dyplomy, kronika
wykaz zajęć pozalekcyjnych oraz uzyskanych
osiągnięć, ich prezentacja i promocja
Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe zgodnie z harmonogramem nauczyciele wychowania fizycznego prezentacja osiągnięć, wystawy zdjęć, kronika
szkolna, prezentacja osiągnięć
wykaz uczniów biorących udział w zawodach
sportowych w księdze osiągnięć
Organizowanie konkursów międzyszkolnych oraz
zawodów sportowych na terenie szkoły
zgodnie z harmonogramem wyznaczeni nauczyciele regulaminy organizowanych konkursów i zawodów,
wystawy zdjęć, kronika szkolna
wykaz innych szkół uczestniczących w
konkursach oraz zawodach zorganizowanych na terenie szkoły
Nawiązanie kontaktu ze szkołami w Polsce
noszącymi imię Orlęta Lwowskie oraz z innymi szkołami w Europie
według potrzeb wyznaczeni nauczyciele kopie dokumentów przesłanych do szkół prowadzenie współpracy z wybranymi szkołami,
wymiana uczniów, wspólne projekty, zamierzenia
Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych
źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów
na bieżąco wszyscy nauczyciele przedmiotowe plany wynikowe, hospitacje,
scenariusze zajęć
prezentacja umiejętności oraz prac uczniów
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii informatycznej
na bieżąco nauczyciele plany nauczania, hospitacje, wystawy prac
uczniów, strona internetowa szkoły
realizowany proces dydaktyczny korzysta z
technologii informatycznej
Zapewnienie realizacji obowiązkowych treści
programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
na bieżąco dyrekcja, nauczyciele analiza planów nauczania, hospitacje, plany
wycieczek, wyjazdów
pozytywne wnioski wypływające z analizy planów
nauczania i hospitacji oraz stałe wyjazdy do instytucji kulturalnych
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie zajęć
pozalekcyjnych
początek każdego roku szkolnego dyrekcja, nauczyciele ankiety, analizy stworzenie propozycji zajęć dodatkowych na
podstawie rozpoznanych potrzeb
Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości
i aspiracji uczniów
na bieżąco według potrzeb nauczyciele sprawozdania, analizy, hospitacje, dzienniki
zajęć
ilość uczniów uczestniczących w zajęciach
dodatkowych
Indywidualizowanie procesu nauczania na bieżąco wszyscy nauczyciele hospitacje, scenariusze zajęć, dzienniki
zajęć, WSO, opinie PPP
stosowanie zaleceń zawartych w opiniach,
przestrzeganie zasad zawartych w WSO
Stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji
logopedycznych)
na bieżąco dyrekcja, nauczyciele, pedagog dzienniki zajęć, listy uczestników, analiza
wyników nauczania
poprawa wyników nauczania oraz funkcjonowania
ucznia w szkole
Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego
początek każdego roku szkolnego dyrekcja, nauczyciele ankieta, wywiad nauczyciele wykorzystują w swojej pracy
zdobyte umiejętności, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego
Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń rady
pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów doskonalenia
zgodnie z harmonogramem dyrekcja, liderzy zespołów
samokształceniowych, lider WDN
ankieta, rozmowa, dyskusja świadectwa i zaświadczenia odbytych szkoleń
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii informatycznej
na bieżąco >nauczyciele plany nauczania, hospitacje, wystawy prac
uczniów, strona internetowa szkoły
realizowany proces dydaktyczny korzysta z
technologii informatycznej
Zapewnienie realizacji obowiązkowych treści
programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
na bieżąco dyrekcja, nauczyciele analiza planów nauczania, hospitacje, plany
wycieczek, wyjazdów
pozytywne wnioski wypływające z analizy planów
nauczania i hospitacji oraz stałe wyjazdy do instytucji kulturalnych
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie zajęć
pozalekcyjnych
początek każdego roku szkolnego dyrekcja, nauczyciele ankiety, analizy stworzenie propozycji zajęć dodatkowych na
podstawie rozpoznanych potrzeb
Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości
i aspiracji uczniów
na bieżąco według potrzeb nauczyciele sprawozdania, analizy, hospitacje, dzienniki
zajęć
ilość uczniów uczestniczących w zajęciach
dodatkowych
Indywidualizowanie procesu nauczania na bieżąco wszyscy nauczyciele hospitacje, scenariusze zajęć, dzienniki
zajęć, WSO, opinie PPP
stosowanie zaleceń zawartych w opiniach,
przestrzeganie zasad zawartych w WSO
Stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji
logopedycznych)
na bieżąco dyrekcja, nauczyciele, pedagog dzienniki zajęć, listy uczestników, analiza
wyników nauczania
poprawa wyników nauczania oraz funkcjonowania
ucznia w szkole
Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego
początek każdego roku szkolnego dyrekcja, nauczyciele ankieta, wywiad nauczyciele wykorzystują w swojej pracy
zdobyte umiejętności, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego
Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń rady
pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów doskonalenia
zgodnie z harmonogramem dyrekcja, liderzy zespołów
samokształceniowych, lider WDN
ankieta, rozmowa, dyskusja świadectwa i zaświadczenia odbytych szkoleń

KRYTERIA SUKCESU

- Nauczyciele podnoszą jakość swojej pracy dydaktycznej poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

- Laureaci konkursów przedmiotowych i sportowych.

- Podniesienie wyników nauczania.

- Mniejsza ilość uczniów osiągających najniższe wyniki na sprawdzianie zewnętrznym.

- Szkoła uzyskuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości zbieżne z wynikami mierzenia zewnętrznego.

- Wszyscy nauczyciele prowadzą wnikliwą analizę wyników kształcenia, monitorują i prowadzą ewaluację przebiegu kształcenia.

- Szkoła podtrzymuje kontakty z innymi szkołami, również europejskimi.

- Szeroka gama atrakcyjnych, dodatkowych zajęć.

- Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.

- Szkoła wspierająca uzdolnienia.

- Dzieci mające problemy w nauce objęte są fachową opieką psychologiczno-pedagogiczną.

- Nowe inicjatywy pedagogiczne i wychowawcze.

- Zwiększenie liczby nauczycieli wyposażonych w nowe – dodatkowe umiejętności.

- WDN jest ukierunkowany na potrzeby szkoły.

ZADANIA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA EWALUACJA
OPIEKA I WYCHOWANIE
Zapoznanie społeczności szkolnej z Programem
Wychowawczym Szkoły
początek każdego roku szkolnego dyrekcja, wychowawcy klas, samorządy klasowe prezentacja Programu Wychowawczego, ankieta adnotacje w dzienniku i innych dokumentach
Opracowanie programów wychowawczych w
poszczególnych klasach oraz podejmowanie działań profilaktycznych
początek każdego roku szkolnego wychowawcy klas pedagog wychowawca świetlicy programy wychowawcze poszczególnych
wychowawców
efekty realizacji programów wychowawczych i
działań profilaktycznych
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej rodzinom
niewydolnym wychowawczo
w zależności od potrzeb dyrekcja pedagog wychowawcy wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji wykaz form pomocy
Współpraca z instytucjami wspomagającymi
szkołę w działaniach wychowawczych
według potrzeb dyrekcja pedagog wychowawcy klas wykaz instytucji wspierających oraz rejestr
prowadzonej z nimi korespondencji
uzyskanie konkretnej pomocy lub wsparcia
Zaznajomienie społeczności szkolnej z
obowiązującymi prawami i obowiązkami oraz ich przestrzeganie
początek każdego roku szkolnego wychowawcy klas samorządy klasowe prawa i obowiązki ucznia, regulamin SP 13,
ankieta
przestrzeganie przez uczniów praw i obowiązków
oraz innych treści zawartych w regulaminie szkoły
Podejmowanie działań zapewniających uczniom
poczucie bezpieczeństwa
zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły wszyscy pracownicy ankiety, scenariusze zajęć, apeli, akcji
przeciwdziałania przemocy; obserwacje, analiza dokumentacji
pozytywne opinie uczniów i rodziców na temat
bezpieczeństwa na terenie szkoły
Podejmowanie działań służących integracji
całego grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników
administracyjnych
zgodnie z harmonogramem działań SU oraz
rocznym planem pracy szkoły
dyrekcja wszyscy nauczyciele rodzice uczniowie wykaz wspólnych uroczystości klasowych,
szkolnych, apeli; programy wycieczek, wystawy zdjęć, kronika
organizowanie wspólnych spotkań i innych
uroczystości
Włączanie rodziców do współpracy, wspólne
planowanie działań klasowych i szkolnych
na bieżąco w zależności od potrzeb dyrekcja Rada Rodziców wykaz działań wspólnie podejmowanych oszacowanie liczby rodziców biorących udział w
imprezach szkolnych
Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez
kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych dyrekcja nauczyciele Samorząd Uczniowski scenariusze uroczystości szkolnych, pogadanki
na lekcjach, spotkania z ciekawymi ludźmi, gazetki okolicznościowe,
kronika
uczniowie znają i szanują tradycje szkoły oraz
wykazują się postawą patriotyczną
Uczenie uczniów odpowiedzialności, tolerancji
i empatii
na bieżąco dyrekcja nauczyciele pedagog scenariusze zajęć, hospitacje, notatki uczniowie podejmują odpowiedzialne decyzje,
postępują w duchu tolerancji
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
ucznia
na bieżąco dyrekcja nauczyciele wykaz dyżurów nauczycieli, pogadanki, plan
lekcji
nauczyciele aktywnie dyżurują, plan lekcji
jest dostosowany do higieny pracy
Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych wypadkach
w zależności od potrzeb przeszkoleni nauczyciele pielęgniarka udział nauczycieli w specjalistycznych
szkoleniach, praca pielęgniarki
certyfikaty, świadectwa uczestnictwa, praca
pielęgniarki dostosowana do potrzeb uczniów
Organizowanie warsztatowych zebrań z rodzicami
w celu rozpoznania wzajemnych potrzeb, oczekiwań i problemów
zgodnie z harmonogramem spotkań nauczyciele wychowawcy klas ankiety, konspekty spotkań funkcjonowanie systemu kontaktów rodziców ze
szkołą
Wyróżnianie rodziców szczególnie
zaangażowanych w życie szkoły
koniec roku szkolnego dyrekcja wychowawcy klas wykaz rodziców wytypowanych do wyróżnienia dyplomy uznania oraz tytuły „Przyjaciel
Szkoły” dla rodziców

KRYTERIA SUKCESU

- Zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród uczniów, zachowań związanych z wandalizmem.

- Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

- Podniesienie poziomu wiedzy uczniów o ich prawach i obowiązkach.

- Objęcie pomocą wszystkich uczniów, którzy jej wymagają.

- Uczniowie wykazują wrażliwość moralną, społeczną duchową oraz postawę patriotyczną.

- Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodziców.

- Rodzice znają środowisko szkolne swoich dzieci.

- Rodzice rozumieją pracę nauczycieli i współpracują z nimi.

- Rodzice angażują się w przygotowanie imprez szkolnych i uczestniczą w nich.

- Praca pielęgniarki jest dostosowana do potrzeb uczniów.

- Nauczyciele potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

ZADANIA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA EWALUACJA
PROMOCJA SZKOŁY
I ROZWIJANIE PRZYJAZNEJ I OTWARTEJ SZKOŁY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Inicjowanie oraz organizowanie imprez
sportowych i kulturalnych, festynów z udziałem społeczności lokalnej
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych w
zależności od potrzeb
dyrekcja nauczyciele kalendarz imprez, regulaminy, programy
przebiegu, sprawozdania, strona internetowa szkoły
zainteresowanie społeczności lokalnej
organizowanymi imprezami
Współpraca z innymi placówkami, klubami
sportowymi oraz instytucjami wspomagającymi działalność szkoły
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
w zależności od potrzeb
dyrekcja nauczyciele kronika, galeria pucharów, dyplomy, strona
internetowa szkoły
podziękowania od innych placówek, klubów i
instytucji za współpracę; wykorzystanie zdobytych doświadczeń
Nawiązanie współpracy z mediami na bieżąco dyrekcja wyznaczeni nauczyciele artykuły w prasie lokalnej, zdjęcia,
reportaże w telewizji
działalność i wizerunek szkoły są znane
Prowadzenie internetowej strony szkoły
oraz jej aktualizowanie
bieżąca aktualizacja nauczyciel informatyki uczniowie strona internetowa duże zainteresowanie osób odwiedzających,
w tym rodziców i uczniów
Prowadzenie i prezentacja kroniki szkolnej na bieżąco wyznaczeni nauczyciele relacje z wydarzeń w kronice szkolnej,
zdjęcia, opisy
prezentacja kroniki uczniom, rodzicom,
gościom szkoły, społeczności lokalnej
Stworzenie i upowszechnienie folderu
promującego szkołę
na bieżąco wyznaczony nauczyciel folder, ulotka rozpowszechnianie folderu promującego
szkołę
Prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i
poza nią poprzez wystawy i pokazy artystyczne, udział w akcjach
środowiskowych, realizację i prezentację projektów edukacyjnych
w zależności od potrzeb nauczyciele strona internetowa, kronika, zdjęcia,
wystawy osiągnięć uczniów
informacje w prasie, Nagrody Prezydenta,
Nagrody Dyrektora Szkoły
Badanie opinii rodziców o działalności
szkoły
na bieżąco dyrekcja nauczyciele ankieta, rozmowa sugestie rodziców są wykorzystane
w działalności szkoły
Pozyskiwanie sojuszników wspierających
przedsięwzięcia szkoły
na bieżąco dyrekcja nauczyciele kronika szkoły, strona internetowa,
prowadzona korespondencja
pomoc uzyskana od sojuszników szkoły

KRYTERIA SUKCESU

- Społeczność lokalna zna walory szkoły oraz uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych i oświatowych.

- Rodzice sami przejawiają inicjatywę.

- Szkoła cyklicznie organizuje konkursy międzyszkolne, zawody, pokazy sportowe.

- Rozwój współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym.

- Szkoła ma własną stronę w Internecie.

- Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

- Szkoła jest reklamowana w prasie i telewizji lokalnej.

ZADANIA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA EWALUACJA
BAZA I
WYPOSAŻENIE SZKOŁY
Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób
wykorzystuje budynek i jego otoczenie
na bieżąco dyrekcja nauczyciele wnioski kierowane do Rady Miasta wymiana okien, renowacja parkietu w sali
gimnastycznej, przebudowa boiska szkolnego
Sale lekcyjne i pracownie są odpowiednio
wyposażone w sprzęt, środki dydaktyczne i pomoce naukowe
na bieżąco w miarę możliwości dyrekcja nauczyciele propozycje nauczycieli, rodziców, wnioski
kierowane do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odnowienie gabinetów, wymiana mebli
i doposażenie pracowni przedmiotowych, uzupełnienie sprzętu
sportowego
Zapewniony jest pełny dostęp i możliwość
pełnego korzystania przez nauczycieli i uczniów z posiadanej bazy
na bieżąco według potrzeb dyrekcja nauczyciele propozycje nauczycieli, rodziców, uczniów w szkole odbywa się duża ilość zajęć
dodatkowych
Systematyczne wzbogacanie księgozbioru
biblioteki szkolnej
na bieżąco w miarę możliwości dyrekcja bibliotekarz wykaz zakupów, rachunki księgozbiór biblioteki stale się wzbogaca
Doposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt
komputerowy i oprogramowanie
na bieżąco w miarę możliwości dyrekcja nauczyciel informatyki wnioski do instytucji przydzielających
sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Funduszy Unijnych
powstanie pracowni komputerowej
Zorganizowanie stanowiska komputerowego
dla uczniów i nauczycieli
w miarę możliwości dyrekcja nauczyciel informatyki
bibliotekarz
wnioski do instytucji przydzielających
sprzęt komputerowy w ramach Funduszy Unijnych
utworzenie ośrodka multimedialnego
w czytelni szkolnej oraz dodatkowego stanowiska dla nauczycieli

KRYTERIA SUKCESU

- Szkoła jest bezpieczna, posiada pomoce i sprzęt zapewniające atrakcyjną realizację procesu kształcenia.

- Szkoła funkcjonuje w sposób umożliwiający pełne korzystanie przez nauczycieli i uczniów z posiadanej bazy.

- Księgozbiór biblioteki szkolnej spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli.

- Stanowisko komputerowe dla nauczycieli.

- W czytelni funkcjonuje ośrodek multimedialny.

- Komputer jest narzędziem codziennej pracy ucznia i nauczyciela.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan rozwoju jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

Plan rozwoju na lata 2004 – 2009 zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

Zmiany w planie rozwoju mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Top