Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM-WYCH-PROFILAKTYCZNY-SP-13 (21)

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

2021-2026

0001

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH

W SZCZECINIE

PODSTAWA PRAWNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY ZGODNY Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

 4. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (opracowano na podstawie tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

 6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późniejszymi zmianami).

 7. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

 9. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.

 11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449).

 12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178, z późn. zm.).

 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

 15. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

 16. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 17. Statut Szkoły.

 18. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 19. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

I. WSTĘP:

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie realizować będziemy program profilaktyczno-wychowawczy pod hasłem: RESTART. Związany jest on z odejściem od nauczania zdalnego i powrotem uczniów do szkoły.

Głównym celem tego programu jest zniwelowanie aktualnych problemów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, co w poważnym stopniu wpłynęło na izolację społeczną naszych uczniów.

Uczniowie wracają do szkoły i potrzebują ogromnego wsparcia i ponownego zaangażowania w życie społeczności szkolnej.

Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Epidemia Covid-19 wymaga od uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią.

Wychowanie to (zgodnie z prawem oświatowym) „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Dlatego profilaktyka w naszej szkole jest realizowana w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program ten jest przedsięwzięciem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych. Jego działania oparte są na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, by panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas zajęć z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

II. SZKOŁA JAKO MIEJSCE KSZTAŁCENIA, WYCHOWYWANIA I OPIEKI:

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych i obsługi szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców, i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczych. Został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa.

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy szkoły. Powstał on na bazie:

    • analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej, którą stanowią: dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag, protokoły spotkań zespołów nauczycielskich, notatki służbowe,

    • doświadczeń z podjętych działań przeciwepidemicznych oraz procedur i innych wytycznych w związku z COVID-19,

    • wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),

    • wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

    • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,

    • diagnozy środowiska szkolnego, przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

    • wniosków z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej,

  • rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,

  • bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach stacjonarnych i zdalnych, podczas przerw, zajęć świetlicowych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych,

  • analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas roku szkolnego,

  • informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą.

W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły, dokonanej na podstawie w/w dokumentów i przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary problemowe:

  1. przeciwdziałanie wykluczeniu wybranych uczniów i podziałom w klasach poprzez dbanie o integrację i uaktywnianie w zakresie zmiany w kierunku prawidłowego funkcjonowania społecznego,

  2. budowanie na nowo właściwych relacji społecznych w klasie, w związku z nauką zdalną,

  3. eliminowanie lęku, stresu, poczucia zagrożenia, porażki, oddalenia od klasy i poczucia braku osamotnienia oraz akceptacji w grupie,

  4. zaprojektowanie cyklu działań integrujących klasy, z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców,np. organizowanie obchodów urodzin, aktywnych przerw śródlekcyjnych, częstych wyjść klasowych itp.,

  5. wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej oraz zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

  6. praca nad radzeniem sobie z emocjami, empatią, relacjami,

  7. pomoc uczniom z problemami psychicznymi, problemem depresji, zamykania się w sobie, lęku przed otoczeniem,

  8. stosowanie metod efektywnej nauki,

  9. wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i metod kształcenia na odległość,

  10. bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,

  11. rozwijanie pasji (dzielenie się własnymi zainteresowaniami, organizowanie wyjazdów, wycieczek, nowych kół zainteresowań),

  12. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

  13. naruszanie dyscypliny szkolnej,

  14. ryzyko kontaktu naszych uczniów ze zjawiskami patologicznymi (szczególnie podczas przerw letnich),

  15. niedostateczne zaangażowanie części rodziców w sprawy szkolne swoich dzieci,

  16. niedostateczne umiejętności wychowawcze rodziców,

  17. brak motywacji do nauki naszych wychowanków – niskie potrzeby edukacyjne,

  18. niewywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  19. szkoła jest bezpiecznym miejscem, ale zdarzają się wśród uczniów pojedyncze akty przemocy fizycznej i psychicznej (np. wyśmiewanie).

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie realizowany w latach 2021-2026. Terminy realizacji poszczególnych elementów zostaną dostosowane do bieżących potrzeb szkoły i harmonogramów zadań.

Każdy wychowawca opracowuje na początku roku szkolnego program wychowawczy dla własnej klasy oraz inne pozalekcyjne zajęcia kulturalno – poznawcze, które są ważne pod względem wychowawczym, jak np. święta, uroczystości, znaczące działania podjęte na rzecz innych osób i ich spraw, wycieczki oraz pozostałe formy wypoczynku. realizowane ze swoimi wychowankami, zgodne ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

 Uwaga: Cały Program Wychowawczo-Profilaktyczny został umieszczony w pliku na początku.