Program wychowawczy

 NOWY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH

PODSTAWA PRAWNA

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY ZGODNY Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72. 4.
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96).
 6. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).
 7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zmianami).
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późniejszymi zmianami).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz.1249).
 11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.
 12. Konwencja o Prawach Dziecka.
 13. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 14. Statut Szkoły.

 

 

 

I. WPROWADZENIE:

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

 

WYCHOWANIE

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Profilaktyka w szkole powinna być realizowana w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program ten jest programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych. Jego działania oparte są na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas zajęć z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

 

II. SZKOŁA JAKO MIEJSCE KSZTAŁCENIA, WYCHOWYWANIA I OPIEKI:

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych i obsługi szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców, i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczych. Został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa.

Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zintegrowany ze Statutem Szkolnym, wynika z założeń koncepcji pracy szkoły. Powstał on na bazie:

 • analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej, którą stanowią: dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag, protokoły spotkań zespołów nauczycielskich, notatki służbowe,
 • doświadczeń poprzedniego programu wychowawczego i profilaktyki,
 • wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
 • diagnozy środowiska szkolnego, przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wniosków z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej,
 • rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,
 • bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych,
 • analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas roku szkolnego,
 • informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą.

 

W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły, dokonanej na podstawie w/w dokumentów i przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. naruszanie dyscypliny szkolnej, niewłaściwe zachowania na przerwach i w czasie lekcji,
 2. agresja rówieśnicza, szczególnie słowna,
 3. arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. ryzyko kontaktu naszych uczniów ze zjawiskami patologicznymi (szczególnie podczas przerw letnich),
 5. niedostateczne zaangażowanie części rodziców w sprawy szkolne swoich dzieci,
 6. niedostateczne umiejętności wychowawcze rodziców,
 7. trudna sytuacja bytowa części rodzin wpływająca negatywnie na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym,
 8. brak motywacji do nauki naszych wychowanków – niskie potrzeby edukacyjne,
 9. niewywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 10. szkoła jest bezpiecznym miejscem, ale zdarzają się wśród uczniów pojedyncze akty przemocy fizycznej i psychicznej (wyśmiewanie).

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie realizowany w latach 2017-2022. Terminy realizacji poszczególnych elementów zostaną dostosowane do bieżących potrzeb szkoły i harmonogramów zadań.

Każdy wychowawca opracowuje na początku roku szkolnego program wychowawczy dla własnej klasy oraz inne pozalekcyjne zajęcia kulturalno – poznawcze, które są ważne pod względem wychowawczym, jak np. święta, uroczystości, znaczące działania podjęte na rzecz innych osób i ich spraw, wycieczki oraz pozostałe formy wypoczynku. realizowane ze swoimi wychowankami, zgodne ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

 

MISJA SZKOŁY

 

 1. Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju.
 2. Wspieramy nieustannie każdego ucznia, by mógł harmonijnie się rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.
 3. Proponujemy wartości oparte na moralnych i etycznych podstawach.
 4. Zapewniamy uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 5. Nauczyciele prowadzą ciekawe i inspirujące zajęcia, relacje między nauczycielami i uczniami oparte są na wzajemnym szacunku i życzliwości.
 6. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który sprosta wyzwaniom dorosłego życia, będzie umiał odróżnić dobro od zła, będzie szanował godność osoby ludzkiej, będzie umiał znaleźć sens i cel swojego istnienia.
 7. Uświadomimy uczniom, że kształcenie i wychowanie jest procesem permanentnym.
 8. Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców są znane i każda ze stron zobowiązana jest do ich szanowania i przestrzegania.
 9. Współpracujemy z rodzicami w zakresie współodpowiedzialności za efekty kształcenia i wychowania oraz odpowiedzialnej realizacji obowiązku szkolnego przez naszych wychowanków.

 

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych opartych o podstawowe wartości.
 2. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 to człowiek rozumiejący potrzeby innych ludzi, samodzielny odpowiedzialny, pragnący zdobywać wiedzę, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, mający poczucie więzi ze swoją szkołą i miejscowością.
 3. Nauczyciel uczący w SP 13 to człowiek otwarty, rozumiejący uczniów, inspirujący ich do zdobywania wiedzy, posiadający autorytet.
 4. Rodzice współdecydują o sposobach i celach wychowania dzieci, doradzają, opiniują zamierzania wychowawcze i profilaktyczne szkoły.
 5. Szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i wyposaża uczniów w wiedzę oraz umiejętności myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego.
 6. Szkoła dostosowuje metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb, pojawiających się problemów oraz stwarza warunki wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 

ABSOLWENT naszej szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 • zna historię, kulturę i tradycje swojego regionu i narodu,
 • jest tolerancyjny, aktywny, obowiązkowy, rozważny, odpowiedzialny, komunikatywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, promujący zdrowy styl życia, dba o bezpieczeństwo swoje i innych oraz o środowisko naturalne,
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych,
 • zna swoje prawa i obowiązki oraz potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych i wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,
 • potrafi rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, posiada umiejętności pozwalające mu nawiązać prawidłowe kontakty z innymi ludźmi,
 • jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • myśli twórczo, dąży do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień,
 • potrafi się uczyć, doskonalić i organizować swoją pracę.
 • zapoznaje się z możliwymi ścieżkami rozwoju zawodowego.

 

CECHY PROGRAMU:

 

A. Działania wychowawcze:

1) spójny z programami nauczania,

2) kształtuje postawy i umiejętności,

3) tworzony jest z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców,

4) osadzony jest w tradycji szkoły i lokalnej społeczności,

5) uwzględnia zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej,

6) zawiera wartości ważne dla społeczności szkolnej,

7) wyznacza cele, zadania do realizacji,

8) określa odpowiedzialnych za realizację zadań.

 

B. Działania profilaktyczne:

1) wspomaga ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

2) ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

3) inicjuje i wspomaga czynniki chroniące (jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny obejmuje priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

III. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE PROGRAMU:

 

CELE GŁÓWNE:

1          Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2          Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

3          Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych.

4          Propagowanie postaw i nawyków dbania o własne bezpieczeństwo, prozdrowotnych i proekologicznych.

5          Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole jako element edukacji włączającej.

6          Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

7          Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji regionu, rozbudzanie miłości do Ojczyzny i znajomości jej historii.

8          Kształtowanie postaw wrażliwości, tolerancji i empatii na drugiego człowieka jako element edukacji włączającej.

9          Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą oraz w świecie wirtualnym.

10      Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

11      Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

12      Wdrażanie strategii kształtowania i wspierania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

13      Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

14      Przeciwdziałanie agresji i przemocy – aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.

15      Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych, informatycznych i przyrodniczych.

16      Wdrażanie przedsiębiorczości i edukacji zawodoznawczej, podejmowanie inicjatyw.

 

Do realizacji wyznaczonych celów służą metody aktywizujące:

 • problemowe, aktywizujące – burza mózgów, dyskusja, mapy myślowe, itp,
 • metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, symulacje, scenki rodzajowe,
 • projekty,
 • praca w terenie, wyjścia edukacyjne,
 • praca z tekstem pisanym (czasopisma, literatura piękna i popularnonaukowa),
 • uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego,
 • rozmowa kierowana,
 • metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy),
 • treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, prelekcje, debaty,
 • lekcje prowadzone przez uczniów,
 • autoprezentacje.
 • metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.

 

 

IV. CELE SZCZEGÓłOWE, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU

 

Szczegółowe cele programu wychowawczo – profilaktycznego zostały opracowane w oparciu o cztery aspekty wychowania:

 • rozwój osobisty (w tym: intelektualny, psychiczny, moralny, duchowy, zdrowotny),
 • rozwój społeczny,
 • profilaktykę zagrożeń,
 • diagnozę i niwelowanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁYM PROGRAMEM PONIŻEJ:

PROGRAM WYCH-PROFILAKTYCZNY SP 13

Top