Program wychowawczy

Załącznik nr1 do Statutu

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

IM. ORLĄT LWOWSKICH W SZCZECINIE

Zmodyfikowany 22 grudnia 2010 r.

Cele ogólne systemu wychowawczego w SP 13

1.Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

2.Zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.

3.Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

4.Dziecko wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

5.Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

6.Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekty.

7.Dziecko poznaje historię i tradycję własnego narodu.

Absolwent SP 13

1.Zna, rozumie, stosuje:

- Określone podstawami programowymi dyscypliny wiedzy;

- Historię i kulturę własnego narodu i regionu (patrona);

- Zasady moralne – odróżnia dobro od zła;

2.Posiada umiejętności:

NAUKOWE

- Zna dobrze jeden język zachodni – niemiecki.

- Potrafi korzystać ze źródeł wiedzy.

SPOŁECZNE

- Umie współżyć w grupie koleżeńskiej.

- Potrafi brać odpowiedzialność za własne czyny.

- Umiejętnie argumentować własne sądy i opinie.

- Być wyrozumiały i tolerancyjny.

3.Cechuje go:

- Wysportowana sylwetka.

- Dbałość o higienę osobistą.

- Schludny i skromny wygląd.

- Punktualność i prawdomówność.

Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej

Cel wychowania: Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

Efekty działań wychowawczych:

- przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa,

- działania w klasie jako grupie rówieśniczej, grupowej, współodpowiedzialności za działanie grupy.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Poznajemy się przez zabawę Gry i zabawy integracyjne.

Organizowanie i udział w uroczystościach klasowych (np. imieniny,
urodziny, pasowanie na ucznia, wigilia klasowa)

wychowawca Obserwacja (wychowawca, pedagog, rodzice)
Rozmowy – wychowawca – rodzice
2. Tworzymy grupy zadaniowe Należymy do Klasowego Klubu Przyjaciół:
Zabawek, Kwiatów, Porządku itp.
wychowawca uczniowie Eksperyment kontrolowany (wychowawca)
3. Prezentujemy się dla innych Ekspresja:a)
teatralna (przedstawienia szkolne)

b) plastyczna (wystawy prac plastycznych)

c) muzyczna (koncert kolęd, piosenki dziecięcej:

wspólna ocena naszych działań i osiągnięć)

wychowawca rodzice uczniowie Analiza wytworów prac dzieci (wychowawca,
rodzice)
4. Zachęcanie do poznawania kultury i obyczajów
narodów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem naszej ojczyzny.
Organizowanie i aktywny udział w obchodach
Dnia Europejskiego.
wychowawca rodzice uczniowie Przegląd prac uczniów. Udział w konkursach.

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej

Cel wychowania:

Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

Efekty działań wychowawczych:

szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,

nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Poznajemy regulaminy zachowania w instytucjach
publicznych
Bierzemy udział w imprezach, m.in.:

- spektakl teatralny

- seans kinowy

- koncerty muzyczne

- wystawyi strojem oraz zachowaniem
respektujemy ich regulaminy.

rodzice dyrektor szkoły wychowawca Analiza poszczególnych punktów kodeksu i
stopnia ich realizacji.
2. Mobilizowanie do przestrzegania norm i
zachowań obowiązujących w zespole klasowym
- tworzenie kodeksów i umów klasowych

- wytypowanie raz w miesiącu osób przestrzegających zawartych umów

wychowawcy zespoły klasowe Analiza poszczególnych punktów kodeksu i
stopnia ich realizacji.
3. Zachęcanie do poznawania kultury i obyczajów
narodów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem naszej ojczyzny.
Organizowanie i aktywny udział w obchodach
dnia Europejskiego
wychowawca rodzice uczniowie Przegląd prac uczniów. Udział w konkursach.

Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej

Cel wychowania:

Dziecko umie się zachować w sytuacjach trudnych.

Efekty działań wychowawczych:

- uczeń zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,

- dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,

- rozróżnia dobro zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,

- zna formy odmawiania innym osobom,

- jest świadomy swoich praw,

- wie do kogo może zwrócić się o pomoc.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Układamy naszą „Konwencję Praw Dziecka” Wymyślamy i zapisujemy prawa ważne dla nas –
dzieci (burza mózgów)
wychowawca pedagog Analiza dokumentu Sondaż wśród uczniów
dotyczący potrzeby informowania o prawach dziecka.
2. Tworzymy Mapę Przyjaciół Dzieci - Odwiedzamy osoby i instytucje wspomagające
szkołę, np. pedagog, higienistka, policjant, logopeda, reedukator, Rada
Osiedla, Rada Rodziców, Nadleśnictwo Kliniska- Uczestniczymy w zajęciach warsztatowych w
Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
wychowawca rodzice dyrektor szkoły Analiza prac uczniów.
3. Zachęcanie do poznawania kultury i obyczajów
narodów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem naszej ojczyzny.
Organizowanie i aktywny udział w obchodach
dnia Europejskiego
Wychowawca rodzice uczniowie Przegląd prac uczniów. Udział w konkursach.

Plan działań wychowawczych dla klasy czwartej

Cel wychowania:

Dziecko zna swoje miejsce w społeczności lokalnej i potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłym.

Zna swoje obowiązki i prawa w rodzinie, szkole i w społeczeństwie.

Efekty działań wychowawczych:

- potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi,

- używa komunikatu Ja jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy,

- potrafi otwarcie wyrazić swoje sądy, prośby i oczekiwania,

- stosuje normy grzecznościowe,

- zna historię swojej rodziny i swojej miejscowości,

- świadomie uczestniczy w uroczystościach narodowych,

- zna hymn narodowy, godło, barwy narodowe.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Poznajemy swoje korzenie i swój region. - uświadamianie podstawowych zasad i reguł
obowiązujących w relacjach  międzyludzkich;

- rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi
wspólnoty lokalnej;

- wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego (w tym
koleżeństwa i przyjaźni);

- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury
regionalnej poprzez poznawanie najbliższego otoczenia i  specyfiki
regionu (bliskie wycieczki krajoznawcze);

- udział w imprezach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo
– Leśnej.

pedagog nauczyciele wychowawca Rozmowy z nauczycielami

- wychowawca

- dyrektor szkoły

Testy i sprawdziany

- wychowawca

-nauczyciele

Samokontrola uczniów.

2. Poznajemy elementy edukacji europejskiej - organizacja Dnia   Europejskiego;

- dostarczanie uczniom  materiałów dotyczących państw Unii
Europejskiej

wychowawcy nauczyciel przedmiotowy
bibliotekarz rodzice
Udział w konkursach.

Sprawdzanie wiedzy poprzez udział w quizie.

Analiza prac plastycznych.

Plan działań wychowawczych dla klasy piątej

Cele wychowania

1.Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

2.Poznaje historię i  tradycję własnego narodu.

3.Zna nazwiska osób zasłużonych dla regionu, środowiska lokalnego, kraju.

4.Zna miejsca pamięci narodowej w swojej miejscowości.

5.Zna pojecie patriotyzmu. 6.Zna zasady zachowania w miejscach publicznych.

Efekty działań wychowawczych:

obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach,

ma świadomość swoich zalet i wad,

dostrzega wpływ innych osób i wzorców (patron szkoły, sylwetki bohaterów
narodowych) na kształtowanie osobowości i drogi życiowej,

potrafi to prawidłowo oceniać,

potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Obserwujemy swoje zachowania w różnych
sytuacjach
Gry dramatyczne pokazujące formy zachowań i
uczucia uczniów np. „Jesteśmy na niby…”. Próby własnych zachowań w
autentycznych sytuacjach „I co ja z sobą zrobię?”
pedagog wychowawca Obserwacja

- wychowawca

- pedagog

- uczniowie

- ankiety dla uczniów

- niedokończone zdania

2. Poznajemy siebie z  własnego
doświadczenia i opinii innych
Jaki  / jaka jestem?

- przeprowadzamy wywiady z różnymi osobami:
rodzicami, krewnymi, nauczycielami, przyjaciółmi;

- sporządzamy mapę mentalną Ja z zaznaczeniem swoich mocnych stron
charakteru i działania oraz tych, nad którymi należy pracować.

rodzice uczniowie wychowawcy pedagog Test np. niedokończonych zdań
3. Potrafimy dokonać autoprezentacji Przygotowujemy sesję reklamową „Uczeń o jakim
się marzy”.

- symulacje autoprezentacji czyli przedstawienie siebie w formie
słownej, plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów

wychowawca
4. Poznajemy ważne wydarzenia historyczne,
narodowe, święta, ważne daty
Przedstawienia tematyczne, plakaty,
wieczornice, spotkania z …
- obserwacja  uczniów w czasie
uroczystości, imprez, wycieczek, dyskusji i realizacji wyznaczonych
zadań

- udział w konkursach historycznych, literackich, plastycznych

- obserwacja uczniów w czasie grania, śpiewania hymnu narodowego

- sprawdzanie umiejętności stosowania pojęć: patriotyzm, patriota,
patriotyczny w ramach np. j. polskiego, historii, przyrody.

5. Poznajemy elementy edukacji europejskiej - organizacja Dnia
Europejskiego – wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji na
dany temat – zaszczepienie tolerancji wobec odmienności kultur innych
narodów
wychowawcy nauczyciele przedmiotowi
bibliotekarz  rodzice zespoły klasowe
- udział w konkursach – analiza prac
plastyczno –    technicznych – wystawa zdjęć wykonanych
podczas wyjazdów

Plan działań wychowawczych dla klasy szóstej

Cel wychowania: Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.

Efekty działań wychowawczych:

- uczeń rozumie wagę wyznaczenia celów, potrafi je określić i dążyć do ich osiągnięcia,

- ma poczucie współtworzenia, analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności od ich potrzeb,

- potrafi dokonywać samooceny i samokontroli,

- potraf świadomie i krytycznie korzystać ze środków masowej komunikacji.

L.p. Cele operacyjne Zadania Osoby odpowiedzialne Sposób ewaluacji
1. Planujemy swój czas pracy Zawieram kontrakt naukowy z samym sobą- analiza własnych potrzeb i
zainteresowań

- wyznaczanie sobie celów krótkoterminowych (na miesiąc) i
długodystansowych (semestr, rok)

- określanie sposobów realizacji

-ustalenie planu zajęć (prace z planu lekcji)

- linia czasu – wizualne przedstawienie zamierzeń i umiejscowienie ich w
czasie

wychowawca pedagog nauczyciele opiekunowie kół
zainteresowań rodzice
Ankieta

- pedagog szkolny

- wychowawca z uczniemObserwacja

- nauczyciele

- wychowawca

- rodzice

2. Planujemy swój wypoczynek Wyjście klasowe do instytucji kulturalnych np.
kin, teatru, na wystawę- analiza repertuaru

- wyznaczanie terminu

- wyznaczanie sposobu dojazdu lub trasy pieszej

- ustalenie kosztów

- przygotowanie „przewodniackie” (wiadomości, informacje, ciekawostki)

- analiza przewodników

rodzice nauczyciele opiekun imprezy wychowawca
dyrektor szkoły
Podsumowanie imprez przez wpisy do kroniki

- uczniów

- wychowawcy

- opiekuna imprezy

- rodziców

3. Poznajemy elementy edukacji europejskiej - organizacja Dnia Europejskiego

- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji na dany temat

- zaszczepienie tolerancji wobec odmienności kultur innych narodów

wychowawcy nauczyciele przedmiotowi
bibliotekarz rodzice zespoły klasowe
- udział w konkursach

- analiza prac plastyczno – technicznych

- wystawa zdjęć wykonanych podczas wyjazdów

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły:

  • system monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów;
  • system monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów;
  • zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły;
  • w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy Policji;
Top