Sprawdzian kl VI

Kilka informacji na temat sprawdzianu

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).
2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego), na podstawie pisemnego wniosku rodziców skierowanego do dyrektora szkoły. W przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, podstawą jest opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej, ale spełniającej warunki o systemie oświaty, wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony jest sprawdzian (opinia ta wraz z wnioskiem rodzica powinna zostać przedłożona dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzony jest sprawdzian). W przypadkach losowych (np. niesprawność czasowa, itp.) orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania (nie wolno nim pisać odpowiedzi, gdyż nie zostaną uznane), gumkę, linijkę, cyrkiel, kątomierz. Istnieje zakaz stosowania korektora. Prace, na których uczeń użyje korektora, będą odrzucone (tzn. nie będą sprawdzane). Na salę nie wolno wnosić piórników, torebek oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
5. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.
6. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej; dlatego potrzeby fizjologiczne należy zaspokoić przed sprawdzianem),
b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d. nie wypowiada uwag i komentarzy,
e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
f. nie korzysta z żadnych środków łączności.
7. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócenia przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie Sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.
8. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis sytuacji.
9. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany sprawdzian w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednaj szkole (Sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
10. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielności rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenia.
11. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzaniu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się „0”.

Top