Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019-20

 WAŻNE DATY
- W dniach 11 marca – 29 marca 2019r.– składanie przez Rodziców wniosków
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
wraz z wymaganymi dokumentami;
- Dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
- W dniach 24 – 26 kwietnia 2019r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia
dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie
oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
- Dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
- 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji;
Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub
w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie
placówki, w kolejności alfabetycznej.

 

Top