Regulamin korzystania z darmowych podręczników

W związku z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014 poz .811 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Dz. U. 2014 poz. 902 – Ustanawia się następujący dokument:

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

w  Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie

Przedmiot Regulaminu:

 

Niniejszy ” Regulamin korzystania z darmowych podręczników”, zwany dalej „Regulaminem” reguluje:

 

1. Zasady przekazywania darmowych podręczników uczniom w użytkowanie.

 

2. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

 

Procedura użyczania podręczników

 W szkole zostały zgromadzone podręczniki, które zakupiono dzięki otrzymanej dotacji na ten cel. Podręczniki te mają służyć kolejnym trzem rocznikom. W związku z tym:

 

1. wykaz tych podręczników został wpisany do ewidencji bibliotecznej szkoły i tym samym książki te stały się własnością szkoły

 

2. bibliotekarz pieczętuje i opisuje podręcznik w ustalony sposób – taki aby nie było wątpliwości, kto korzysta z tego podręcznika w danym roku szkolny,

 

3. przed użyczeniem wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców o konieczności sprawdzenia stanu podręczników by ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili opiekunowi,

4. Do użytkowania podręczników włączeni są:

  •  wszyscy uczniowie szkoły.

 

5. oddanie w użytkowanie podręcznika następuje na początku roku szkolnego- w pierwszych tygodniach danego roku szkolnego,

 

6. podręczniki użycza się na okres 10 miesięcy, a termin ich zwrotu ustala się na ostatni tydzień roku szkolnego,

 

7. w przypadku, kiedy uczeń zmienia szkołę ma obowiązek zwrotu użyczonych podręczników wcześniej, co zostanie odpowiednio zaznaczone w bazie danych , a rodzic otrzyma stosowne potwierdzenie,

 

8. w przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika zastosowanie mają zasady opisane w dokumencie poniżej,

 

Obowiązki ucznia związane z użyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książek przed uszkodzeniami.

2. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw podręczników np. ewentualnej wymiany okładki.

3. Uczeń nie dokonuje żadnych wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszczalne jest używanie ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej.

5. Wraz z upływem terminu zwrotu ( ostatni tydzień danego roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręcznik, tj. obłożyć w nową okładkę, powycierać wszystkie wpisy , podkleić w razie potrzeby , a następnie zwrócić podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem ( płyty CD, plansze, mapy) wychowawcom klasy lub do biblioteki szkolnej.

 Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

 1. Przez uszkodzenie podręczników rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2. W przypadku uszkodzenia uczeń/rodzic jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręczników rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub trwałe popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne ich wykorzystanie w przyszłości.

 Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń i rodzic ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia użyczonych podręczników nieujawnionych w chwili użyczenia.

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa „Umowa użyczenia podręczników”.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręczników Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu nowego podręcznika.

4. Wartość uszkodzonego podręcznika określa Dyrektor Szkoły na podstawie cennika zamieszczonego na stronie www. wydawnictwa, które jest sprzedawcą podręcznika.

5. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika Dyrekcja Szkoły wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

6. W przypadku braku zapłaty za uszkodzony bądź zniszczony podręcznik Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

  Brak zwrotu podręczników

 1. W przypadku nie zwrócenia podręczników w terminie określonym niniejszym Regulaminem szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika.

2. Wartość nieoddanych podręczników określa Dyrektor na podstawie cennika wydawnictwa zamieszczonego na stronie www, będącego bezpośrednim sprzedawcą podręcznika.

3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego podręcznika w określonym terminie Dyrekcja Szkoły  wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

4. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.